Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 14.12.2023 (18:00)

Zasadnutie OZ – 14.12.2023 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.12.2023 o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,Voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04. Informácia starostu o dianí v obci
05. Informácie predsedov komisií o činnosti komisii
06. Dodatok č. 5 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
07. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08. Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
0
9. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2022
10. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2022
11. Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov k 31.12.2022
12. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.6.2023
13. Rozpočet obce Závod na rok 2024, použitie rezervného fondu
14. Zmena rozpočtu obce Závod 2023
15. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
17. Rôzne
18. Uznesenia
19. Záver

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD

NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – štvrtok 13.06.2024 Full article