Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matrika Kniha


Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam 
(napr. uzatvorenie manželstva na území SR, v cudzine, narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

 TLAČIVÁ / FORMULÁRE:

 

Neprehliadnite

Zoznam súdnych tlmočníkov je uvedený na stránke www.justice.sk, sekcia zákony , tlmočníci.

SPRÁVNE POPLATKY   –   MATRIČNÝ  ÚRAD Matrika mini Logo
Sadzobník správnych poplatkov na základe Zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Druhopisy matričných dokladov (duplikát rodný, sobášny, úmrtný list)
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
7,00 €
15,00 €
3,00 €
   
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 0,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenej doby 30,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 100,00 €
   
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
280,00 €

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.