Webové sídlo obce Závod!|streda, 27 septembra, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matrika Kniha


Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam 
(napr. uzatvorenie manželstva na území SR, v cudzine, narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

 TLAČIVÁ / FORMULÁRE:

 

Neprehliadnite

Zoznam súdnych tlmočníkov je uvedený na stránke www.justice.sk, sekcia zákony , tlmočníci.

SPRÁVNE POPLATKY   –   MATRIČNÝ  ÚRAD Matrika mini Logo
Sadzobník správnych poplatkov na základe Zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Druhopisy matričných dokladov (duplikát rodný, sobášny, úmrtný list)
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
5,00 €
10,00 €
2,00 €
   
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenej doby 20,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
   
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
200,00 €

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.