Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » CENNÍK OÚ ZÁVOD | Stanovenie sadzieb nájomného a služieb poskytovaných obcou

CENNÍK OÚ ZÁVOD | Stanovenie sadzieb nájomného a služieb poskytovaných obcou

 SADZOBNÍK  CIEN  
platný od 1.8.2023
Poskytované služby a úkony vykonávané obcou Závod

  Služba Cena
Miestny rozhlas – vyhlásenie
1. Oznamy v čase 9:20 a 16:30 2,- €
2. Komerčné oznamy / reklamný spot / prednostné vyhlásenie mimo pravid. času 3,- €
3. Blahoželania cez týždeň – po oznamoch o 16:30 2,50 €
4. Blahoželania cez víkend a sviatky / dni pracovného pokoja – najskôr po 15:00 3,50 €
5. Straty / nálezy, oznam verejne prospešného charakteru oslobodené
6. Smútočné oznamy oslobodené
Úhrada poplatku na účet: IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Poznámka pre prijímateľa: MR
VS: (dátum vysielania)
Iné služby
1. Prenájom trhového miesta 7,50 €
Spisové služby a úkony
1. Fotokópie A4 0,10 €
2. Fotokópie A3 0,15 €
3. Fotokópie A4 – obojstranne 0,15 €
4. Fotokópie A3 – obojstranne 0,20 €
5. Vydanie územno-plánovacej informácie (UPI) 10,- €
6.a Vydanie potvrdenia rôzneho druhu, súhlasu, stanoviska pre FO 5,- €
6.b Vydanie potvrdenia rôzneho druhu, súhlasu, stanoviska pre PO 10,- €
7. Vydanie povolenia drobnej stavby, staveb. úprav, udržiavacích prác 10,- €
8. Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe oslobodené
Správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,- €
2. Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu 2,- €
3. Úkony Matričného úradu a ich poplatky SADZOBNÍK CIEN
Elektronické služby a úkony
1. Skenovanie a odoslanie mailom – ako súbor dokumentov 0,20 €
2. Odoslanie faxom (1x A4) 0,70 €
Knižnica
1. Členský poplatok pre dospelých za 1 rok 1,30 €
2. Členský poplatok pre deti, študentov a ZŤP za 1 rok 0,65 €
Cintorín – Hrobové miesta
1. Jednohrob – na 10 rokov 25,- €
2. Dvojhrob – na 10 rokov 50,- €
3. Trojhrob – na 10 rokov 75,- €
4. Urnový hrob – na 10 rokov 20,- €
5. Chladiace zariadenie v Dome smútku Domáci bez poplatku
Cintorín – Columbárium
Doprava a služby
1. Doprava traktorom na Zberný dvor odpadov Závod v rámci obce Závod 23,70 €
2. Doprava traktorom z obce Závod na recyklačné stredisko Veľké Leváre, tam a späť 41,80 €
3. 1 Mth (motohodina) dovozu nákladu traktorom. 17,50 €
4. 1 Mth práce s malotraktorom v rámci obce Závod 30,- €


VZN 56 – Prevádzkový poriadok KD Závod


Prenájom priestorov v budove Kultúrneho domu.

Zásady používania priestorov Kultúrneho domu sú stanovené v Prevádzkovom poriadku Kultúrneho domu v Závode.

PRENÁJOM / PRIESTOR POPIS CENA
VEĽKÁ SÁLA
Svadobná hostina / Oslava Ak má jeden z mladomanželov / oslávenec trvalý pobyt v obci Závod 120,- € / piat. až pon.
Svadobná hostina / Oslava Ak prenajímateľ nemá trvalý pobyt v obci 200,- € /piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 40,- € /akcia
Iné akcie nad 4 hodiny 30,- € /začatá hodina
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 20,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, ples ostatní 200,- € /piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa – tak aby nerušila chod Obecného úradu. – podľa druhu a objednávateľa
MALÁ SÁLA
Svadobná hostina / Oslava Ak má jeden z mladomanželov / oslávenec trvalý pobyt v obci Závod 60,- € / piat. až pon.
Svadobná hostina / Oslava Ak prenajímateľ nemá trvalý pobyt v obci 100,- € / piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 20,- € / akcia
Iné akcie nad 4 hodiny 14,- € / začatá hodina
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 10,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, ples ostatní 100,- € / piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa – tak aby nerušila chod Obecného úradu. – podľa druhu a objednávateľa
KUCHYŇA
Kuchyňa – Paušálne za akciu piatok až pondelok 10,- €
Kuchyňa – Paušálne za akciu štvrtok až pondelok 20,- €
Chladiaci box – Paušálne za akciu piatok až pondelok 30,- €
Chladiaci box – Paušálne za akciu štvrtok až pondelok 40,- €
Vypožičanie inventáru kuchyne min pre 100 osôb – paušálne 50,- €
Inventár navyše za každú ďalšiu osobu 0,10 €
Vypožičanie obrusov 1 ks 1,- €
KINO / VESTIBUL
Kinosála – koncert, divadlo a iný program Za každú hodinu (od prípravy do vypratania javiska) 20,- € / hod.
Kinosála Program usporiadaný OÚ a ZŠ s MŠ v Závode oslobodený
Vestibul budovy na podnikateľské účely 10,- € /hod.
Vestibul budovy Ostatní 5,- € /hod.
Vestibul budovy Akcie zabezpečované OÚ a ZŠ s MŠ v Závode oslobodený
KLUBOVÉ PRIESTORY
Klub KD Pre organizácie pôsobiace v obci 10,- € / priestor/rok
Klub KD Pre občanov obce na súkromné akcie obce do 4 hodín 10,- € / akcia
Klub KD Pre občanov obce na súkromné akcie obce nad 4 hodiny 7,- € / každá ďalšia hodina
Klub KD Právnické osoby na podnikateľské účely do 4 hodín 20,- € / akcia
Klub KD Právnické osoby na podnikateľské účely nad 4 hodiny 15,- € / každá ďalšia hodina
Tanečný klub (TK) Len pre organizácie pôsobiace v obci (miestne súbory a skupiny) 10,- € / priestor/rok
Tanečný klub (TK) a priestory na 1. poschodí Len pre organizácie pôsobiace v obci (miestne súbory a skupiny) 10,- € / priestor/rok
Ostatné priestory kultúrneho domu slúžiace na podnikateľské účely je minimálna výška nájomného: 29,- € / m2/rok
V cene prenájmu priestorov NIE JE zahrnuté upratovanie.
Upratovanie prenajatých priestorov, vrátane WC a spoločných priestorov, po skončení zabezpečuje prenajímateľ priestoru na vlastné náklady.
Nájomca je povinný zabezpečiť, aby všetok vzniknutý komunálny odpad bol odstránený na vlastné náklady.