Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zásady poskytovania informácií

Zásady poskytovania informácií

Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám možno podať nasledovne:

Sadzobník poplatkov
Obec Závod v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.)

Aktuálny cenník za zhotovenie kópií nájdete v MENU ⇒ Služby v obci ⇒ Poplatky za služby OÚ

Úhrada poplatku

Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti:

 • v hotovosti do pokladne obecného úradu v čase úradných hodín
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet vedený v PRIMA BANKA SLOVENSKO – IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií OÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní.  Závažnými dôvodmi sú:
 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

 1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 2. Odvolanie sa prijíma v podateľni OÚ na zaevidovanie. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému OÚ na vybavenie. Vecne príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie starostovi obce. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný OÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
 3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obceného úradu rozhoduje starosta obce.
 4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.

Prehľad predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.