Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky) » uzatvorenie manželstva

uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárkou!

 

Sobášne dni a hodiny určené pre obec Závod :

streda 13.00 – 16.00 hod.

piatok 12,00 – 17,00 hod.

sobota 12.00 –  16.00 hod.

 

K vybaveniu je potrebné:

 • osobne podať žiadosť na  matričnom úrade, v obvode ktorého má byť manželstvo uzavreté

Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:

 • Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
 • Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
 • Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
– rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

Správne poplatky:
Vydanie duplikátu matričného dokladu (sobášneho listu): 1,50 €
Sobáš občana obce Závod na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša): 16,50 €
Uzavretie manželstva v Závode, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Závode (delegovaný sobáš): 16,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 199,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby: 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,00 €

SOBÁŠ S CUDZINCOM

(podľa § 28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)

K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:
Najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:

 • rodný list
 • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas),
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (podľa  zákonov  príslušného štátu),
 • doklad o štátnom občianstve žiadateľa
 • doklad o pobyte
 • doklad o osobnom stave (slobodný,  rozvedený – vtedy aj právoplatný  rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)

Správne poplatky
Uzavretie manželstva občana SR s cudzincom: 66,00 €
Sobáš občana obce Závod s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša): 33,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA OBČANA (OBČIANKY) SR V CUDZINE

Spôsob vybavenia:

 • na základe osobnej žiadosti
 • poskytuje sa bezplatne
 • matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia na Obvodnom úrade v Malackách

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

 

Neprehliadnite