Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » O obci » Obecné symboly

Obecné symboly

Erb obce Závod

1. Erb obce – v modrom štíte so zlatým (žltým)okrídleným drakom s červenou zbrojou stojaci strieborný (biely) strieborne (bielo) odetý sv. Michal archanjel s červeným chocholom na prilbici v pravici so zlatým (žltým) plamenným mečom, s ľavicou vbok.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Závod je na tejto stránke .
3. Erb obce Závod sa môže používať aj v čiernobielom vyobrazení.
4. Právo používať erb obce je viazané na súhlas starostu obce. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
Úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
Obdobie na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
5. Erb obce Závod sa používa na:
a) pečatidle obce,
b) na insígniach starostu,
c) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Závod, a pod.,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Závode, v zasadacej miestnosti, v úradnej miestnosti starostu ,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách príslušníkov obecného hasičského zboru,
i) na označení vozidiel obce a obecného hasičského zboru,
j) na listinách obce.
6. Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom
7. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, ktorá ho použila alebo používa
8. Každý je povinný odstrániť alebo strpieť na výzvu odstránenie nedôstojné, neoprávnené alebo
nesprávne použitie vyobrazeného erbu.


Vlajka obce Závod

1) Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/6), modrej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Závod je na tejto stránke.
3) Obec označuje vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť a úradnú miestnosť starostu obce.
4) Vlajku obce Závod používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, štátneho, príp. medzinárodného charakteru vyvesením na budovách, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
5) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
6) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočzávoj a pod.
8) Vlajka obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom
9) Za dôstojné a správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.