Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Poplatky za odpad » ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO » ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU – ZBERNÉ MIESTA

ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU – ZBERNÉ MIESTA

Zberný dvor je otvorený:
 

POZOR !!!
Zberný dvor má nové pravidlá pre ukladanie zeleného bioodpadu.


Prevádzkový poriadok 

Zberného dvora

Zo zákona je každý občan ako i každá obec povinná separovať plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, pneumatiky a pod.
Biologický odpad je nutné kompostovať.


Od domu sa odváža (od 1.7.2016)

- 2x mesačne komunálny odpad
- 1x mesačne plastové obaly, kovy, PET a TetraPAK v žltých vreciach
- 1x mesačne noviny, papierové a kartónové obaly v modrých nádobách
- 2x ročne sklo v zelených nádobách

od 1.1.2022
- 1x týždenne Kuchynský odpad - hnedé nádoby v obci.

Na zberný dvor patrí :
- gumy, SKLO, veľko-objemový zmiešaný odpad - nie komunálny odpad ktorý sa zmestí do nádob ktorú má každá domácnosť, veľké kartóny, nábytok, nadrozmerné plasty
- od 1.1.2022 je stavebný odpad spoplatnený sumou 0,025€ za kg (2,50 € za 100kg),
maximálne množstvo uloženia na zberný dvor je 500kg. Väčšie objemy je treba odovzdať na recyklačné stredisko v areály bývalej Prefy.
Za zberný dvor patrí :
Od 12.2.2018 sa zelený odpad (- tráva, lístie, konáre) skládkuje v priestore za zberným dvorom. Je prístupný 24h/7d. 
V priestore pre zelený odpad je aj kontajner určený len na drevený odpad. 
Všetok ostatný odpad patrí do zberného dvora. 
Zberný dvor a priestor za zberným dvorom pre zelený odpad sú 24hodín monitorované kamerovým systémom

V obci máme 2 zberné miesta 
- kontajner na oblečenie

Na chodbe OÚ :
Zber tonerov a farebných náplní do tlačiarní 
Zberný kontajner malých batérií 
Za obecným úradom je zberné miesto pre:
- PC, čiernu a bielu techniku,
- staré TV na ktorom nesmie byť rozbitá obrazovka, (kvôli obsahu v obrazovke) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
- práčky, mrazničky a chladničky nesmú mať demontovaný kompresor, (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
- akumulátory,
- nerozbité neónové trubice a žiarivky (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.

S účinnosťou  od 9.2.2013 sa úplne uzatvára Dočasný zberný dvor odpadu za železničnou stanicou a otvára sa prevádzka Zberného dvora pri Odsírovacej stanici Závod.Areál Zberného dvora a miesto pre ukladanie Bio-odpadu je monitorované kamerovým systémom 24 hodín so záznamom.

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadom. Pri zistení porušenia pravidiel bude páchateľ riešený v priestupkovom prípadne i v trestnom konaní !

Toto je cesta ako sa čistota a vzhľad okolia našej obce začne zlepšovať. Všetci spoločne musíme dať pozor na nezodpovedných spoluobčanov, ktorí by mali snahu tieto pravidlá  porušovať.

Veríme v dobrú spolupráce a pochopenie pri zavádzaní týchto zmien, ktoré by mali zmeniť okolie ale i nás všetkých.

Obecný úrad Závod

Komisia: 
Stavebná a životného prostredia pri OZ Závod