Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce


Mgr. Iveta Balejčíková


Smernica o vybavovaní sťažností

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

SPRÁVY Z KONTROLY
Správa HK z vykonanej kontroly 2/2024


Plány kontrolných činností

PKČ na II. polrok 2021 Obec Závod

PKČ na I. polrok 2021 Obec Závod

PKČ na II/2018 Obec Zavod


2016_29_Stanovisko k ZÚ 2016_Závod

Návrh PKČ na II_2017_Zavod

2016_52_stanovisko-k-pr-2017-2019_zavod-final

pkc-na-II/2017_zavod


2016_37_Stanovisko k ZÚ 2015_Závod

PKČ-na-II_2016_Zavod

PKČ na I_2016_Zavod – návrh


Návrh PKČ na I. polrok 2015

PKČ na II. polrok 2014 – návrh

Návrh PKČ na I. polrok 2014


Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013


Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011

Plán kontrolnej činnosti september – december 2011 a 1. polrok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Závod na rok 2012, viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu Programového rozpočtu

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra

§ 18 Hlavný kontrolór (zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d) (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení nesk. predpisov,

 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov. (3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1)sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov. Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

 • Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f) (1) Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku, f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo. (2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. (3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. (4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi. V zmysle zákona o obecnom zriadení : Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • starostu,
 • člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • iného zamestnanca obce,
 • podľa osobitného zákona.

Hlavného  kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.