Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

zmluvy a fakturyVerejné obstarávanie a výzvy na predkladanie cenových ponúk

ROK 2023


⇒ Vyhodnotenie plánu VO 2023Plán VO 2023


ROK 2019

Vyhodnotenie plánu VO za rok 2019


30.10.2019 * Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno - historickej pamiatky v Závode

              1. Výzva na predloženie cenovej ponuky
              2. Opis predmetu zákazky
              3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
              4. Návrh zmluvy - Obnova a skvalitnenie infraštruktúry 
                okolo kultúrno - historickej pamiatky v Závode
              5. Čestné vyhlásenie uchádzača
              6. Výkaz výmer 
              7. Výkresy
              8. Pohľady

25.09.2019 * Výzva na predkladanie cenových ponúk
             - Výmena strešnej krytiny na budove DSS Závod
             - Výkaz výmer DSS2
             - Čestné vyhlásenie
             - Návrh zmluvy o dielo

 22.05.2019 * Výzva na predloženie ponuky
              - Odvoz kontajnerov zo Zberného dvora odpadov v obci Závod
              - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
              - ČESTNÉ VYHLÁSENIE
              - ZMLUVA O DIELO

22.05.2019 * Výzva na predloženie ponuky
               - Likvidácia drobného stavebného odpadu a drevného odpadu 
               - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
               - ČESTNÉ VYHLÁSENIE
               - ZMLUVA O DIELO

10.05.2019 * Výzva na predloženie ponuky
               - Dodávka chlórnanu sodného   
               - Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
               - ČESTNÉ VYHLÁSENIE
               - Kúpna zmluva

 10.05.2019 * Výzva na predloženie ponuky
               - Výkon občasného stavebného dozoru - MŠ 
               - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
               - Čestné vyhlásenie
               - Návrh mandátnej zmluvy 

11.04.2019 * Výzva na predloženie ponuky 
               - Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod

25.02.2019 * Výzva na predloženie CP 
              - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

 Plán VO 2019

ROK 2018

 Výzva na predkladanie cenových ponúk:
       Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod 
    - Výzva podlahy2
      Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod 
    - Výkaz výmer podlahy

Výzva na predkladanie ponúk za účelom určenie predpokladanej hodnoty zákazky:
     „Vývoz odpadových vôd zo žúmp obyvateľov obce Závod“   

Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod" (Stav.Práce -Podlahy)

Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod“ (Nábytok)

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Interiérové vybavenie herne v MŠ ZávodPríloha č. 1 

Plán VO 2018Vyhodnotenie plánu VO 2018 
 

ROK 2017

Plán VO 2017

Vyhodnotenie plánu VO 2017

ROK 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Autobus 

Plán VO 2016 - OÚ Závod

Vyhodnotenie plán VO 2016

ROK 2015

Verejný obstarávateľ : Obecný úrad Závod

⇒  Plán VO 2015  Vyhodnotenie plánu VO 2015

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod

VÝZVA

na predloženie ponuky na dodanie služieb

podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Názov organizácie :                  Obec Závod
Sídlo organizácie :                   Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO:                                        00310158
DIČ:                                        2020380131
Bankové spojenie:                    Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu :                              3203250003/5600
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko:                 Ing. Peter Vrablec
Č. tel.:                                   0903 751 275
Č. faxu:                                     034/7799324
e- mail:                 starosta@obeczavod.sk

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO

II. Opis

Názov predmetu zákazky : Deratizácia a dezinsekcia v obci Závod
Druh zákazky: služby ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služby: obec Závod
Termín poskytnutia služby: november 2015 – november 2018 v intervale 2 x ročne

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služby deratizácie (likvidácia škodlivých hlodavcov formou návnady – prípravok) a dezinsekcie (likvidácia lietajúceho a lezúceho hmyzu formou postreku) v objektoch vo vlastníctve obce, vrátane materiálov a postrekov na uskutočnenie príslušných služieb.

Objekty:
– budova kultúrneho domu
– budova základnej školy s materskou školou
– budova domu smútku
– budova zdravotného strediska
– budova domova sociálnych služieb
– budova hasične
– zberný dvor odpadov
– byty v obecných bytovkách

Rozsah plnenia: Deratizácia v rozsahu vyhlásenom nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave a preventívna dezinsekcia podľa požiadaviek objednávateľa.

III.        Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 10 800,00 EUR bez DPH

IV. Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.

V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/

VI. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny:

Uchádzač predloží ponuku na adresu:
Obecný úrad Sokolská 243
908 72 Závod

Cenová ponuka musí obsahovať osobitne cenu za deratizáciu za 1 m2 v EUR s DPH a osobitne cenu za dezinsekciu, tiež za 1 m2 v EUR s DPH.

Do navrhovanej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením služby (ako je nákup chemikálií, ochranné pomôcky, použité technické zariadenie, dopravné náklady, cena práca a ďalšie).

VII.  Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 21.10.2015 do 16,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá.

Miesto predkladania ponúk
Obecný úrad Závod

Jazyk ponuky

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

VIII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk

Kritériom bude najnižší súčet cien za 1 m2 deratizácie a dezinsekcie.

IX. Obsah ponuky :

 1. Ponuková cena
 2. Doklady v zmysle bodu V. výzvy

X. Lehota viazanosti : 10. novembra 2015

XI. Ostatné :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásila

 • Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Miesto a dátum odoslania výzvy :
V Závode , dňa : 9.10.2015

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod

VÝZVA
na predloženie ponuky na dodanie služieb
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Závod
Sídlo organizácie : Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 3203250003/5600
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vrablec
Č. tel.: 0903 751 275
Č. faxu: 034/7799324
e- mail: starosta@obeczavod.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Závod
Druh zákazky: služby ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služby: obec Závod
Termín poskytnutia služby: september 2015
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
– pravidelná údržba verejnej kanalizácie v rozsahu podľa priloženého súpisu,
– bezodkladná oprava nepredvídanej poruchy alebo havárie,
– 24 hodinová servisná pohotovosť,
– zabezpečenie legislatívno-právnych požiadaviek na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
– poradenská a inžinierska činnosť spojená s prevádzkovaním verejnej kanalizácie
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 17 000,00 EUR bez DPH
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/

VII. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 24.7.2015 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá.
Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke, označenej názvom a sídlom uchádzača a heslom: „Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Závod“ – neotvárať.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie: Obec Závod
Sídlo organizácie: Sokolská 243, 908 72 Závod
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Elena Maxianová
Č. tel.: 034/7799254
e-mail: uctovnik@obeczavod.sk
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VIII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériom bude najnižšia cena.
IX. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
X. Lehota viazanosti : 30. september 2015
XI. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
– Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásila
– Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Miesto a dátum odoslania výzvy :
V Závode , dňa : 13.07.2015

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Stavebné objekty stavby „Závod, kanalizácia – II. etapa“ v obci Závod
SO 01 Potrubná sieť – splašková kanalizácia
SO 03 Čerpacie stanice

SO 01 Potrubná sieť:
Splašková kanalizácia, PVC DN 300:
Stoky: A 1-2-1 413,50 m kanalizačné šachty: 10 ks
A 1-2-1-1 41,88 m 1 ks
A 1-2-1-2 83,78 m 2 ks
A 1-2-1-3 49,15 m 1 ks
A 1-2-1-4 37,59 m 1 ks
A 2 677,78 m 18 ks
A 2-1 19,26 m 1 ks
A 3-1 301,01 m 9 ks
A 3-1-1 108,72 m 4 ks
A 3-2 366,97 m 9 ks
A 3-2-1 70,03 m 2 ks
Zberač B 1 024,94 m 33 ks
Stoky: B 1 251,34 m 7 ks
B1-1 890,52 m 22 ks
B 1-1-1 176,52 m 5 ks
B 1-1-2 279,96 m 8 ks
B 1-1-3 125,57 m 4 ks
B 1-1-4 46,55 m 2 ks
B 2 99,87 m 3 ks
B 3 117,64 m 5 ks
B 4 99,40 m 3 ks
B 5 82,68 m 2 ks

– celková dĺžka vybudovanej kanalizácie je 5 364,66 m

SO 03 Čerpacie stanice
– zvyšovacie čerpacie stanice: ZČS4, ZČS5, ZČS6, ZČS7, ZČS8 – podzemné s ponornými čerpadlami


 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod
VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Závod
Sídlo organizácie : Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 3203250003/5600
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vrablec
Č. tel.: 0903 751 275
Č. faxu: 034/7799324
e- mail: starosta@obeczavod.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : „Rozšírenie plynovodu v obci Závod – IBV ul. Nad Jazierkom“
Druh zákazky: práce ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto uskutočnenia prác: obec Závod – ul. Nad Jazierkom
Termín uskutočnenia prác: máj – jún 2015
Stručný opis zákazky:
Projekt rieši rozšírenie distribučnej siete pre novú IBV u. Nad Jazierkom, v ktorej sa bude nachádzať 10 rodinných domov.
Skutkový stav:
Existujúci pripojovací plynovod z rúr PE 100 d 50 je napojený na distribučnú sieť z rúr oceľových DN 50 pred RD č. 623 navarením odbočkového T kusu DN 40, za ktorým je osadená prechodka oceľ/PE USTR 40/50. Plynovod z rúr PE 100 d 50 pokračuje v zelenom páse súbežne s miestnou komunikáciou v dĺžke 65 m po RD č. 620, kde je ukončený dnom klenutým MV 50. Z rozvodu sú vysadené 2 pripojovacie plynovody pre RD č. 622 a 620. Potrubie je spájané elektrotvarovkami.
Nová skúška:
Overenie bezpečného stavu plynovodu bude detektorom na zemný plyn. Skúška tesnosti sa vykoná v zmysle STN EN 12 327 čl. 4.
Nová časť:
Nová časť distribučnej siete na plynovod bude pripojená z rúr PE 100 SDR 11. Napojenie nového úseku sa prevedie na plynovod PE d 50 pred RD č. 620 odstránením dna klenutého MV 50 a navarením posúvača AVK DN 40 s ramenami PE so zemnou súpravou v teleskopickom prevedení. Za posúvačom sa osadí redukcia MR 50/63.
Popis trasy:
Nový STL plynovod d 63 bude pokračovať v rastlom teréne, potom križuje rigol a bude pokračovať v nespevnenej ceste. Križovanie rigola je navrhnuté spodom a plynovod v tomto úseku bude osadený v chráničke PE 100 SDR 11 d 90 v dl. 1,7 m a v oceľovej chráničke. DN 125. Na vyššie položenom konci bude osadená čuchačka. Konce chráničky budú utesnené tesniacimi manžetami a potrubie v chráničke bude vystredené objímkami.
V staničení 35 je vysadená odbočka pre úsek B. Úsek A pokračuje až po staničenie 113, kde bude osadená redukcia MV 63/50 a plynovod PE 100 d 50 bude pokračovať až po staničenie 201, kde bude ukončený dnom klenutým MV 50, pred ktorým bude zriadené odvzdušnenie.Pri križovaní cesty bude plynovod osadený v chráničke z rúry PE SDR 11 d 75 v dl. 5,5 m.
Na úseku B bude za odbočkou osadená redukcia MR 63/50 a ďalej bude pokračovať potrubie z rúr PE 100 d 50 až po staničenie 53, kde bude ukončené dnom klenutým MV50, pred ktorým bude zriadené odvzdušnenie. Pri križovaní cesty bude plynovod osadený v ochrannej trubke z rúry PE 100 SDR 17,6 d 75 v dl. 5 m.
V staničení na úseku A 92,2, 93,2 a 111,4 budú navarené odbočky pre pripojovacie plynovody DAA 63/32. V staničení na úseku A 123,5, 147,7, 199,0 a 200,01 budú navarené odbočky pre pripojovacie plynovody DAA 50/32.
Dĺžka plynovodu celkom je 254 m
Rúry polyetylénové PE 100 HD SDR 11
Úsek A
Dimenzia: d 63 dĺžka 113 m
d 50 dĺžka 88 m
Úsek B
Dimenzia: d 50 dĺžka 53 m
Dĺžka pripoj. plynovodu: 41,8 m
Dimenzia: d 32
Počet ks: 10
Menovitý tlak v sieti: 90 kPa
Prílohu výzvy tvorí výkaz výmer, ktorého súčasťou je aj položka 1 – zemné práce (riadok 1-13) v objekte 1122a – STL plynovod. Táto položka nie je predmetom zákazky a žiadame túto položku neoceňovať.
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 9 600,00 EUR bez DPH
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/
VI. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 24.04.2015 do 10,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke, označenej názvom a sídlom uchádzača a heslom: „Rozšírenie plynovodu v obci Závod – IBV u. Nad Jazierkom“ – neotvárať
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie : Obec Závod
Sídlo organizácie: Sokolská 243, 908 72 Závod
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Elena Maxianová
Č. tel. / č. faxu: 034/7799254
e- mail: uctovnik@obeczavod.sk
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium bude najnižšia cena
VIII. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
IX. Lehota viazanosti : 15. máj 2015
X. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
– Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásila
– Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Miesto a dátum odoslania výzvy :
V Závode , dňa : 13.4.2015
Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Výkaz výmer


 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod
VÝZVA
na predloženie ponuky na dodanie služieb
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Závod
Sídlo organizácie : Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 3203250003/5600
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vrablec
Č. tel.: 0903 751 275
Č. faxu: 034/7799324
e- mail: starosta@obeczavod.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : Deratizácia a dezinsekcia v obci Závod
Druh zákazky: služby ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služby: obec Závod
Termín poskytnutia služby: apríl 2015
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služby deratizácie (likvidácia škodlivých hlodavcov formou návnady – prípravok) a dezinsekcie (likvidácia lietajúceho a lezúceho hmyzu formou postreku) v objektoch vo vlastníctve obce, vrátane materiálov a postrekov na uskutočnenie príslušných služieb.
Objekty:
– budova kultúrneho domu
– budova základnej školy s materskou školou
– budova domu smútku
– budova zdravotného strediska
– budova domova sociálnych služieb
– budova hasične
– zberný dvor odpadov
– byty v obecných bytovkách
Rozsah plnenia: Deratizácia v rozsahu vyhlásenom nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave a preventívna dezinsekcia podľa požiadaviek objednávateľa.
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 3 600,00 EUR bez DPH
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/
VI. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny:
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: uctovnik@obeczavod.sk. V predmete e-mailu je potrebné uviesť : CP – DERATIZÁCIA
Cenová ponuka musí obsahovať osobitne cenu za deratizáciu za 1 m2 v EUR s DPH a osobitne cenu za dezinsekciu, tiež za 1 m2 v EUR s DPH.
Do navrhovanej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením služby (ako je nákup chemikálií, ochranné pomôcky, použité technické zariadenie, dopravné náklady, cena práca a ďalšie).
VII. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 13.4.2015 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá.
Miesto predkladania ponúk
E- mail: uctovnik@obeczavod.sk
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VIII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériom bude najnižší súčet cien za 1 m2 deratizácie a dezinsekcie.
IX. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
X. Lehota viazanosti : 30. apríl 2015
XI. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
– Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásila
– Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Miesto a dátum odoslania výzvy :
V Závode , dňa : 31.03.2015
Ing. Peter Vrablec
starosta obce

 

ROK 2014

súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2014

28.1.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Veľkoplošná informačná tabuľa

20.1.2014 Výzva – okná na Hasičskú zbrojnicu Závod

03.12.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky  – Dodávka a montáž viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ v obci Závod

ROK 2013

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie ponuky – postele do DSS sv. Michala, n.o. v Závode

Výzva na predloženie ponuky – Nákup unimobunky so sociálnym zariadením na zberný dvor odpadov

Výzva na predloženie ponuky –  Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor odpadov

Obecný úrad vykonáva prieskum trhu na: Zhotovenie a montáž informačnej tabule v obci Závod Vypracujte a doručte do 3. júla 2013 cenovú ponuku na zhotovenie a montáž informačnej tabule na označenie projektu: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod. Projekt bude financovaný z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Tabuľa musí obsahovať nasledujúce informácie: a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie, b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt – Európsky fond regionálneho rozvoja c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ – ,,Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Závod“. Uvedené informácie musia zaberať najmenej 25% informačnej tabule. Tabuľa o rozmeroch 2500 x 1500 mm bude zhotovená z plastu. V prípade nejasností ohľadom zadania zákazky kontaktujte nás na tel. čísle 034/7799254 alebo e-mailom na adrese: kultura@obeczavod.sk .

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:

Obec Závod

Poštová adresa:

Sokolská 243

Mesto/obec:

Závod

PSČ:

908 72

IČO:

00 310 158

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Šebová

E-mail:

akictus@ictus.sk

Telefón:

048/4134462

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:

Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Závod

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 6542 – WYP, Vestník č. 81/2013 zo dňa 25.04.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Ostatné“

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

03.06.2013

Dátum odoslania tejto informácie:

03.06.2013

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:

Obec Závod

Poštová adresa:

Sokolská 243

Mesto/obec:

Závod

PSČ:

908 72

IČO:

00 310 158

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Šebová

E-mail:

akictus@ictus.sk

Telefón:

048/4134462

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:

Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Závod

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 6542 – WYP, Vestník č. 81/2013 zo dňa 25.04.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Ostatné“

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

15.05.2013

Dátum zverejnenia v profile:

15.05.2013