Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » VZN – Všeobecne záväzné nariadenia obce ZÁVOD » Zoznam VZN a Návrhy VZN

Zoznam VZN a Návrhy VZN

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024 Full article


VYHĽADÁVANIE VZN PODĽA KATEGÓRIE:

* Dane * K.O. – Komunálny odpad * VV a VKVoda a Kanalizácia * ŽP – Životné prostredie *
* Dotácie * Nájomné * Voľby * Trhovisko * ZŠ s MŠ * OÚ * Služby * Poriadky * DSS
* Platné
* Zrušené * Nahradené *


SEM ZADAJ ČO HĽADÁŠ
 ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓

VZN ROK / účinnosť Status Všeobecné záväzné nariadenie Kategória
01 Platné VZN o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce do vlastnícta
02 Platné VZN o školskom obvode ZŠ na území obce ZŠ s MŠ
03 Platné VZN o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk Poriadky
03/1 Platné VZN 03 – Dodatok č. 1 Poriadky
03/2 09.10.23 Platné VZN 03 – Dodatok č. 2 Poriadky
04 Nahradené
VZN 48
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie
05 Zrušené VZN o obecnom vodovode a kanalizácii VV a VK
05/1 Zrušené VZN 05 – Dodatok č. 1 VV a VK
05/2 Zrušené VZN 05 – Dodatok č. 2 VV a VK
06 Nahradené VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka Dotácie
06/1 Nahradené VZN 06 – Dodatok č.1 Dotácie
06/2 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 2 Dotácie
06/3 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 3 Dotácie
06/4 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 4 Dotácie
07 2010 Nahradené
VZN 73
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Poriadky
08 Nahradené
VZN 30
VZN o verejnom poriadku Poriadky
09 Nahradené
VZN 32
VZN o trhovom poriadku Poriadky
09/1 Zrušené VZN 09 – Dodatok č. 1 Poriadky
09/2 Zrušené VZN 09 – Dodatok č. 2 Poriadky
10 Nahradené
VZN 40
VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov
Nájomné
10/1 Zrušené VZN 10 – Dodatok č.1 Nájomné
10/2 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 2 Nájomné
10/3 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 3 Nájomné
10/4 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 4 Nájomné
11 Platné VZN – zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
11/1 Platné VZN 11 – Dodatok č. 1
12 Zrušené VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Služby
13 Nahradené
VZN 80
VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ Služby
14 Platné VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú službu Služby
14/1 Platné VZN 14 – Dodatok č.1 Služby
15 Platné VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní Dane
15/1 Nahradené
VZN 31/1
VZN 15 – Dodatok č.1 „Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora“ Poriadky
16 Nahradené VZN o miestnych daniach na rok 2012 Dane
17 Zrušené VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení Nájomné
18 Platné VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
19 Nahradené
VZN 53
VZN o umiestňovaní volebných plagátov Služby
20 Nahradené
VZN 31
VZN o nakladaní s odpadmi K.O.
21 Zrušené VZN Požiarny poriadok obce
(Zmenené na dokument obce)
Poriadky
22 Platné VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Dane
23 Platné VZN o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva Dane
23/1 Platné VZN 23 – Dodatok č.1 Dane
24 Zrušené VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane
25 Platné VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane
26 Platné VZN o miestnej dani za psa Dane
26/1 Platné VZN 26 – Dodatok č. 1 Dane
27 Platné VZN o miestnej dani za predajné automaty Dane
28 Platné VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Dane
29 Nahradené VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
30 2013 Platné VZN o verejnom poriadku Poriadky
31 Nahradené
VZN 45
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi K.O.
31/1 Nahradené
VZN 45
VZN 31 – Dodatok č.1 Poriadky
32 Platné VZN o trhovom poriadku Poriadky
33 Nahradené
VZN 39
VZN o trhovom poriadku pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky
34 Nahradené
VZN 36
VZN o rozsahu, určení a výške úrady za sociálne služby v DSS DSS
35 Platné VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Služby
35/1 12.05.20 zrušené VZN 35 – Dodatok č. 1 Služby
36 Platné VZN o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v DSS DSS
36/1 Platné VZN 36 – Dodatok č.1 DSS
36/2 Platné VZN 36 – Dodatok č. 2 DSS
36/3 Platné VZN 36 – Dodatok č. 3 DSS
36/4 Platné VZN 36 – Dodatok č. 4 DSS
36/5 Platné VZN 36 – Dodatok č. 5 DSS
36/6 Platné VZN 36 – Dodatok č. 6 DSS
36/7 01.10.22 Platné VZN 36 – Dodatok č.7 DSS
36/8 01.03.23 Platné VZN 36 – Dodatok č. 8 DSS
36/9 01.03.23 Platné VZN 36 – Dodatok č. 9 DSS
37 Nahradené VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
37/1 Nahradené VZN 37 – Dodatok č. 1 Dane
38 Platné VZN – Štatút o zložení a úlohách komisií OZ Poriadky
39 Platné VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky
40 Nahradené
VZN 79
VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Nájomné
40/1 Platné VZN 40 – Dodatok č. 1 Nájomné
40/2 Platné VZN 40 – Dodatok č. 2 Nájomné
40/3 2020 Platné VZN 40 – Dodatok č. 3 Nájomné
40/4 15.08.20 Platné VZN 40 – Dodatok č. 4 Nájomné
40/5 26.06.21 Platné VZN 40 – Dodatok č. 5 Nájomné
41 Nahradené
VZN 52
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy Dotácie
42 Uznesením 29/2018 Zrušené VZN o obecnom vodovode a kanalizáícii VV a VK
43 Nahradené
VZN 50
VZN 43 o miestnom poplatku za komunálne odpady K.O.
44 Nahradené
VZN 53
VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Služby
45 Nahradené
VZN 71
VZN 45 o nakladaní s komunálnym odpadom K.O.
45/1 2020 Nahradené
VZN 71/1
VZN 45 – Dodatok č. 1 K.O.
46 Nahradené
VZN 76
VZN o názvoch ulíc a verejných Poriadky
47 Zrušené VZN o chove, vodení a držaní psov Poriadky
48 Platné VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie
48/1 1.1.23 Platné VZN 48 – Dodatok č. 1 Dotácie
48/2 1.7.24 platné VZN 48 – Dodatok č. 2 Dotácie
49 Nahradené
VZN 63
VZN o pravidelnej miestnej verejnej autobusovej doprave Služby
50 Nahradené
VZN 72
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad K.O.
51 Nahradené
VZN 68
VZN o dani z nehnuteľností Dane
51/1 Nahradené
VZN 68/1
VZN 51 – Dodatok č. 1 Dane
52 Nahradené
VZN 55
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie
53 Platné VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných palgátov Poriadky
54 Nahradené
VZN 57
VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK
55 Nahradené
VZN 61
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie
56 Platné VZN – Prevádzkový poriadok KD Závod Poriadky
57 Platné VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK
57/1 Platné VZN 57 – Dodatok č. 1 VV a VK
58 Platné VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a prenájom telocvične Dotácie
58/1 Platné VZN 58 – Dodatok č.1 Dotácie
58/2 2020 Platné VZN 58 – Dodatok č.2 Dotácie
58/3 01.10.22 Platné VZN 58 – Dodatok č.3 Dotácie
58/4 1.1.23 Platné VZN 58 – Dodatok č. 4 Dotácie
59 Platné VZN o dodávke vody v čase jej nedostatku VV a VK
60 Platné VZN o zákaze hazardných hier Dane
61 Nahradené
VZN 67
VZN o určení výšky dotácie – školstvo 2019 Dotácie
62 Platné VZN 62 o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vobci Závod ŽP
63 Nahradené
VZN 78
VZN 63 o poskytovaní služieb pravidelnej mestskej/miestnej
verejnej autobusovej dopravy, cestnej motorovej dopravy
– osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej,
dopravy traktorom a služieb traktorbagra
Služby
64 Platné VZN 64 o udržiavaní čistoty a ochrana zelene v obci ŽP
65 Platné VZN 65 o organizácii miestneho referenda Služby
66 2020 Platné VZN 66 o ochrannom pásme cintorína Poriadky
67 2020 Nahradené
VZN 70
VZN 67 o určení výšky dotácie – školstvo Dotácie
68 2021 Platné VZN 68 o dani z nehnuteľností Dane
68/1 2021 Platné VZN 68 – Dodatok č. 1 Dane
68/2 01.01.24 Platné VZN 68 – Dodatok č. 2 Dane
69 2021 Platné VZN 69 o miestnom poplatku za rozvoj Dane
70 2021 Nahradené
VZN 74
VZN 70 o určení výšky dotácie – školstvo Dotácie
71 2021 Platné VZN 71 o nakladaní s KO K.O.
71/1 1.1.22 Platné VZN 71 – Dodatok č. 1 K.O.
71/2 1.1.24 Platné VZN 71 – Dodatok č. 2 o nakladaní s odpadom K.O.
72 2021 Nahradené
VZN 75
VZN 72 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady K.O.
73 2021 Platné VZN 73/2021 o Územnom pláne – zmeny a doplnky
GRAFICKÉ PRÍLOHY:
* 3 Komplexný * 4_Doprava * 5_Voda * 6_Energetika * PPF
Poriadky
74 1.1.22 Platné VZN 74 o určení výšky dotácie – školstvo Dotácie
74/1 26.09.22 Platné VZN 74 – Dodatok č.1 Dotácie
74/2 1.1.23 Platné VZN 74 – Dodatok č. 2 Dotácie
74/3 Zrušené VZN 74 – Dodatok č. 3 Dotácie
74/4 1.9.23 Platné VZN 74 – Dodatok č. 4 Dotácie
74/5 1.1.24 Platné VZN 74 – Dodatok č. 5 Dotácia ZŠ s MŠ Dotácie
75 1.1.22 Nahradené
VZN 77
VZN 75 o miestnom poplatku za komunálne odpady K.O.
76 29.06.22 Platné VZN 76 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb Poriadky
77 1.1.23 Nahradené
VZN 81
VZN 77 o miestnom poplatku za KO a DSO K.O.
78 1.8.23 Platné VZN 78 o poskytovaní dopravy traktorom a služieb traktorom, malotraktorom Služby
79 1.8.23 Platné VZN 79 pre stanovenie sadzieb nájomného Nájomné
80 1.8.23 Platné VZN 80 o úhradách za poskytované služby a úkony Služby
81 1.1.24 Platné VZN 81 o miestnom poplatku za KO K.O.