Webové sídlo obce Závod!|streda, september 18, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » VZN – Všeobecne záväzné nariadenia obce ZÁVOD » Zoznam VZN a Návrhy VZN
  • Hladaj :

Zoznam VZN a Návrhy VZN

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode sa uskutoční vo štvrtok 03.10.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. NÁVRHY Full article


VYHĽADÁVANIE VZN PODĽA KATEGÓRIE:

* Dane * K.O. – Komunálny odpad * VV a VKVoda a Kanalizácia * ŽP – Životné prostredie *
* Dotácie * Nájomné * Voľby * Trhovisko * ZŠ s MŠ * OÚ * Služby * Poriadky * DSS *  *

⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Číslo/dodatok VZN Všeobecné záväzné nariadenie Kategória Status
Zoznam VZN obce Závod
01 VZN o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce do vlastnícta Platné
02 VZN o školskom obvode ZŠ na území obce ZŠ s MŠ Platné
03 VZN o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk Poriadky Platné
03/1 VZN 03 – Dodatok č. 1 Poriadky Platné
04 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie Platné
05 VZN o obecnom vodovode a kanalizácii VV a VK Zrušené
05/1 VZN 05 – Dodatok č. 1 VV a VK Zrušené
05/2 VZN 05 – Dodatok č. 2 VV a VK Zrušené
06 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka Dotácie Nahradené
06/1 VZN 06 – Dodatok č.1 Dotácie Nahradené
06/2 VZN 06 – Dodatok č. 2 Dotácie Nahradené
06/3 VZN 06 – Dodatok č. 3 Dotácie Nahradené
06/4 VZN 06 – Dodatok č. 4 Dotácie Nahradené
07 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Poriadky Platné
08 VZN o verejnom poriadku Poriadky Platné
09 VZN o trhovom poriadku Poriadky Nahrad. VZN 32
09/1 VZN 09 – Dodatok č. 1 Poriadky Zrušené
09/2 VZN 09 – Dodatok č. 2 Poriadky Zrušené
10 VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov
Nájomné Nahrad. VZN 40
10/1 VZN 10 – Dodatok č.1 Nájomné Zrušené
10/2 VZN 10 – Dodatok č. 2 Nájomné Zrušené
10/3 VZN 10 – Dodatok č. 3 Nájomné Zrušené
10/4 VZN 10 – Dodatok č. 4 Nájomné Zrušené
11 VZN – zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií Platné
11/1 VZN 11 – Dodatok č. 1 Platné
12 VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Služby Zrušené
13 VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ Služby Platné
14 VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú službu Služby Platné
14/1 VZN 14 – Dodatok č.1 Služby Platné
15 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní Dane Platné
15/1 VZN 15 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora” Poriadky Nahrad. VZN 31/1
16 VZN o miestnych daniach na rok 2012 Dane Nahradené
17 VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení Nájomné Zrušené
18 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Platné
19 VZN o umiestňovaní volebných plagátov Služby Platné
20 VZN o nakladaní s odpadmi K.O. Platné
21 VZN Požiarny poriadok obce
(Zmenené na dokument obce)
Poriadky Zrušené
22 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Dane Platné
23 VZN o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva Dane Platné
23/1 VZN 23 – Dodatok č.1 Dane Platné
24 VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane Zrušené
25 VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane Platné
26 VZN o miestnej dani za psa Dane Platné
27 VZN o miestnej dani za predajné automaty Dane Platné
28 VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Dane Platné
29 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Nahradené
30 VZN o verejnom poriadku Poriadky Nahradené
31 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi K.O. Platné
31/1 VZN 31 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok zberného dvora” Poriadky Platné
32 VZN o trhovom poriadku Poriadky Platné
33 VZN o trhovom poriadku pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky Nahrad. VZN 39
34 VZN o rozsahu, určení a výške úrady za sociálne služby v DSS DSS Nahrad. VZN 36
35 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Služby Platné
35/1 VZN 35 – Dodatok č. 1 Služby Platné
36 VZN o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v DSS DSS Platné
36/1 VZN 36 – Dodatok č.1 DSS Platné
36/2 VZN 36 – Dodatok č. 2 DSS Platné
36/3 VZN 36 – Dodatok č. 3 DSS Platné
36/4 VZN 36 – Dodatok č. 4 DSS Platné
36/5 VZN 36-5 Dodatok č. 5 DSS Platné
36/6 Dodatok č.6 k VZN 36 o DSS DSS Platné
37 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Nahradené
37/1 VZN 37 – Dodatok č. 1 Dane Nahradené
38 VZN – Štatút o zložení a úlohách komisií OZ Poriadky Platné
39 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky Platné
40 VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Nájomné Platné
40/1 VZN 40 – Dodatok č. 1 Nájomné Platné
40/2 VZN 40 – Dodatok č.2 Nájomné Platné
41 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy Dotácie Nahrad. VZN 52
42 VZN o obecnom vodovode a kanalizáícii VV a VK Zrušené
43 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady K.O. Platné
44 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Služby Platné
45 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom K.O. Platné
46 VZN o názvoch ulíc a verejných Poriadky Platné
47 VZN o chove, vodení a držaní psov Poriadky Zrušené
48 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie Platné
49 VZN o pravidelnej miestnej verejnej autobusovej doprave Služby Nahrad. VZN 63
50 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad K.O. Platné
51 VZN o dani z nehnuteľností Dane Nahradené
52 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie Nahrad. VZN 55
53 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných palgátov Poriadky Platné
54 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK Nahrad. VZN 57
55 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie Nahrad. VZN 61
56 VZN – Prevádzkový poriadok KD Závod Poriadky Platné
57 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK Platné
57/1 VZN 57 – Dodatok č. 1 VV a VK Platné
58 VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a prenájom telocvične Dotácie Platné
58/1 Dodatok č.1 k VZN 58 stravovanie v ZŠ Dotácie Platné
59 VZN o dodávke vody v čase jej nedostatku VV a VK Platné
60 VZN o zákaze hazardných hier Dane Platné
61 VZN o určení výšky dotácie – školstvo 2019 Dotácie Platné
62 VZN 62 o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vobci Závod ŽP Platné
63 VZN 63 o poskytovaní služieb pravidelnej mestskej/miestnej verejnej autobusovej dopravy, cestnej motorovej dopravy – osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej, dopravy traktorom a služieb traktorbagra Služby Platné