Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, september 23, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » VZN – Všeobecne záväzné nariadenia obce ZÁVOD » Zoznam VZN a Návrhy VZN
  • Hladaj :

Zoznam VZN a Návrhy VZN

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 09.09.2021 o 18:00 v obradnej miestnosti KD Závod. Full article


VYHĽADÁVANIE VZN PODĽA KATEGÓRIE:

* Dane * K.O. – Komunálny odpad * VV a VKVoda a Kanalizácia * ŽP – Životné prostredie *
* Dotácie * Nájomné * Voľby * Trhovisko * ZŠ s MŠ * OÚ * Služby * Poriadky * DSS *  *

⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓

VZN ROK Status Všeobecné záväzné nariadenie Kategória
Zoznam VZN obce Závod
01 Platné VZN o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce do vlastnícta
02 Platné VZN o školskom obvode ZŠ na území obce ZŠ s MŠ
03 Platné VZN o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk Poriadky
03/1 Platné VZN 03 – Dodatok č. 1 Poriadky
04 Nahradene
VZN 48/2016
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie
05 Zrušené VZN o obecnom vodovode a kanalizácii VV a VK
05/1 Zrušené VZN 05 – Dodatok č. 1 VV a VK
05/2 Zrušené VZN 05 – Dodatok č. 2 VV a VK
06 Nahradené VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka Dotácie
06/1 Nahradené VZN 06 – Dodatok č.1 Dotácie
06/2 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 2 Dotácie
06/3 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 3 Dotácie
06/4 Nahradené VZN 06 – Dodatok č. 4 Dotácie
07 2010 Nahradené VZN
73/2021
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Poriadky
08 Platné VZN o verejnom poriadku Poriadky
09 Nahrad. VZN 32 VZN o trhovom poriadku Poriadky
09/1 Zrušené VZN 09 – Dodatok č. 1 Poriadky
09/2 Zrušené VZN 09 – Dodatok č. 2 Poriadky
10 Nahrad. VZN 40 VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov
Nájomné
10/1 Zrušené VZN 10 – Dodatok č.1 Nájomné
10/2 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 2 Nájomné
10/3 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 3 Nájomné
10/4 Zrušené VZN 10 – Dodatok č. 4 Nájomné
11 Platné VZN – zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
11/1 Platné VZN 11 – Dodatok č. 1
12 Zrušené VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Služby
13 Platné VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ Služby
14 Platné VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú službu Služby
14/1 Platné VZN 14 – Dodatok č.1 Služby
15 Platné VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní Dane
15/1 Nahrad. VZN 31/1 VZN 15 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora” Poriadky
16 Nahradené VZN o miestnych daniach na rok 2012 Dane
17 Zrušené VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení Nájomné
18 Platné VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
19 Nahradené VZN 53 VZN o umiestňovaní volebných plagátov Služby
20 Nahradené VZN 31 VZN o nakladaní s odpadmi K.O.
21 Zrušené VZN Požiarny poriadok obce
(Zmenené na dokument obce)
Poriadky
22 Platné VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Dane
23 Platné VZN o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva Dane
23/1 Platné VZN 23 – Dodatok č.1 Dane
24 Zrušené VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane
25 Platné VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane
26 Platné VZN o miestnej dani za psa Dane
26/1 Platné VZN 26 – Dodatok č. 1 Dane
27 Platné VZN o miestnej dani za predajné automaty Dane
28 Platné VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Dane
29 Nahradené VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
30 Nahradené VZN o verejnom poriadku Poriadky
31 Nahradené VZN 45 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi K.O.
31/1 Nahradené VZN 45 VZN 31 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok zberného dvora” Poriadky
32 Platné VZN o trhovom poriadku Poriadky
33 Nahradené VZN 39 VZN o trhovom poriadku pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky
34 Nahradené VZN 36 VZN o rozsahu, určení a výške úrady za sociálne služby v DSS DSS
35 Platné VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Služby
35/1 12.05.2020 zrušené VZN 35 – Dodatok č. 1 Služby
36 Platné VZN o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v DSS DSS
36/1 Platné VZN 36 – Dodatok č.1 DSS
36/2 Platné VZN 36 – Dodatok č. 2 DSS
36/3 Platné VZN 36 – Dodatok č. 3 DSS
36/4 Platné VZN 36 – Dodatok č. 4 DSS
36/5 Platné VZN 36-5 Dodatok č. 5 DSS
36/6 Platné Dodatok č.6 k VZN 36 o DSS DSS
37 Nahradené VZN o dani z nehnuteľnosti Dane
37/1 Nahradené VZN 37 – Dodatok č. 1 Dane
38 Platné VZN – Štatút o zložení a úlohách komisií OZ Poriadky
39 Platné VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky
40 Platné VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Nájomné
40/1 Platné VZN 40 – Dodatok č. 1 Nájomné
40/2 Platné VZN 40 – Dodatok č. 2 Nájomné
40/3 2020 Platné VZN 40 – Dodatok č. 3 Nájomné
40/4 15.08.2020 Platné VZN 40 – Dodatok č. 4 Nájomné
40/5 26.06.2021 Platné VZN 40 – Dodatok č. 5 Nájomné
41 Nahradené VZN 52 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy Dotácie
42 Zrušené VZN o obecnom vodovode a kanalizáícii VV a VK
43 Platné VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady K.O.
44 Nahradené VZN 53 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Služby
45 Platné VZN o nakladaní s komunálnym odpadom K.O.
45/1 2020 Platné VZN 45 – Dodatok č. 1 K.O.
46 Platné VZN o názvoch ulíc a verejných Poriadky
47 Zrušené VZN o chove, vodení a držaní psov Poriadky
48 Platné VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie
49 Nahradené VZN 63 VZN o pravidelnej miestnej verejnej autobusovej doprave Služby
50 Platné VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad K.O.
51 Platné VZN o dani z nehnuteľností Dane
51/1 Platné VZN 51 – Dodatok č. 1 Dane
52 Nahradené VZN 55 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie
53 Platné VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných palgátov Poriadky
54 Nahradené VZN 57 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK
55 Nahradené VZN 61 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie
56 Platné VZN – Prevádzkový poriadok KD Závod Poriadky
57 Platné VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK
57/1 Platné VZN 57 – Dodatok č. 1 VV a VK
58 Platné VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a prenájom telocvične Dotácie
58/1 Platné Dodatok č.1 k VZN 58 stravovanie v ZŠ Dotácie
58/2 2020 Platné Dodatok č. 2 k VZN 58 stravovanie v ZŠ Dotácie
59 Platné VZN o dodávke vody v čase jej nedostatku VV a VK
60 Platné VZN o zákaze hazardných hier Dane
61 Nahradené VZN 67 VZN o určení výšky dotácie – školstvo 2019 Dotácie
62 Platné VZN 62 o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vobci Závod ŽP
63 Platné VZN 63 o poskytovaní služieb pravidelnej mestskej/miestnej
verejnej autobusovej dopravy, cestnej motorovej dopravy
– osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej,
dopravy traktorom a služieb traktorbagra
Služby
64 Platné VZN 64 o udržiavaní čistoty a ochrana zelene v obci ŽP
65 Platné VZN 65 o organizácii miestneho referenda Služby
66 2020 Platné VZN 66 o ochrannom pásme cintorína Poriadky
67 2020 Platné VZN 67 o určení výšky dotácie – školstvo Dotácie
68 2021 Platné VZN 68 o dani z nehnuteľností Dane
68/1 2021 Platné Dodatok č.1 k VZN 68 Dane
69 2021 Platné VZN 69 o miestnom poplatku za rozvoj Dane
70 2021 Platné VZN 70 o určení výšky dotácie – školstvo Dotácie
71 2021 Platné VZN 71 o nakladaní s KO KO
72 2021 Platné VZN 72 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady KO
73 2021 Platné VZN 73/2021 o Územnom pláne – zmeny a doplnky
GRAFICKÉ PRÍLOHY:
* 3 Komplexný * 4_Doprava * 5_Voda * 6_Energetika * PPF
Poriadky