Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Poplatky za odpad » ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO » Recyklujeme : BRKO, Toner do tlačiarní, Plasty, Sklo, Papier, Batérie

Recyklujeme : BRKO, Toner do tlačiarní, Plasty, Sklo, Papier, Batérie

BRKO | Mapa stojísk kde sú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a použitý olej / tuky z domácností. 

 

 

Zber použitých tonerov a atramentových náplní do tlačiarní 

Zberný box pre recykláciu je umiestnený na chodbe Obecného úradu (2.poschodie).

  • do zberného boxu ich prosím vkladajte v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené (aby nedošlo k ich poškodeniu)
  • prosíme do boxu nehádžte tonerové valce

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA 
použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Recyklacia nie komunalBatérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 

RECYKLOBOX

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené aj v našej obci:

  Potraviny Coop Jednota, Potraviny Vidová, Základná škola, chodba OÚ (II.poschodie) a na ďalších miestach celého územia Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

RECYKLOBOX baterkySpoločnosť INSA, s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečuje zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločnosti je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii je významným globálnym hráčom v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


 

ENVIPAK - Hlásenie


FAREBNÉ KONTAJNERY

 

PAPIER do MODRÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:      pap-20pap-39 pap-22 pap-21
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán
a pod.


SKLO do ZELENÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:gl-70gl-72gl-79 gl-71 
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.


PLASTY + KOVY do ŽLTÝCH VRIEC        
PATRIA SEM:

pet-01 pe-hd02 pvc-03 pe-ld04 pp-05 ps-06 ostatne-07

tetrapak-84Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Taktiež sem patria krabice od džúsov a mlieka.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.


KOVY spolu s PLASTMI  !!!
PATRIA SEM:alu-41 fe-40
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.
NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov


EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých vriec na plasty,
pred vyhodením je však potrebné znížiť ich
objem, napríklad zošliapnutím.
Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do žltých vriec na plasty.
Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do komunálneho odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu,
vo väčšom množstve
patrí na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého vreca určeného na plasty.
Ak je rozmerný,
odneste ho na zberný dvor.
Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého vreca určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla,
čiže vypláchnuté.