Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 21.09.2023 (18:00)

Zasadnutie OZ – 21.09.2023 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční
v utorok 21.09.2023 o 18:00
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
03. V
oľba návrhovej komisie
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Kontrola uznesení
06.
Informácie predsedov komisií o činnosti komisii
07. Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007
      zo dňa 3.4.2007 o  prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk
      na území obce Závod
08. Výsledky verejných obchodných súťaží
09. Voľba hlavného kontrolóra obce
10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver


Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD

NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – štvrtok 13.06.2024 Full article