Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 08.09.2022 (18:00)

Zasadnutie OZ – 08.09.2022 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 08.09.2022 o 18:00

v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Dodatok č.3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične.
8. Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
9. Dodatok č.7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady  za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o.
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver


Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 12.09.2024 Full article
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 18.04.2024