Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 09.06.2022 (18:00)

Zasadnutie OZ – 09.06.2022 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 09.06.2022 o 18:00
v obradnej miestnosti KD Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení 
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
07. Zmena rozpočtu obce
08. Použitie rezervného fondu
09. Záverečný účet obce k 31.12.2021
10. Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2021
      a správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021

11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
      k Návrhu Záverečného účtu obce k 31.12.2021

12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
13. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
      a o číslovaní stavieb na území obce Závod

14. Správa ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku
      inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov k 31.12.2021

15. Rôzne
16. Uznesenia
17. Záver

⇒  Návrhy/dodatky VZN a iné dokumenty  ⇐

 – k zasadnutiu OZ 09.06.2022