Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 08.04.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 08.04.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 08.04.2021 o 18:00
v kinosále KD Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu obce o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. VZN č.73/2021 o záväzných častiach územného plánu obce Závod
8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver


Návrhy VZN – k zasadnutiu OZ 08.04.2021