Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 12.05.2020 (18:00)

Zasadnutie OZ – 12.05.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční v utorok
dňa 12. mája 2020 o 18.00 hodine

 

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
07. Zmeny a úpravy rozpočtu obce
08. VZN (Dodatok č. 3) ktorým sa mení a dopĺňa VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod
09. VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu
10. VZN (Dodatok č. 1) ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a prevádzkovaní zberného dvora
11. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2020
12. Správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
13. Rôzne
14. Uznesenia
15.
Záver