Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 05.12.2019 (18:00)

Zasadnutie OZ – 05.12.2019 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
05.12.2019 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2018
5. Výročná správa obce za rok 2018
6. Správa nezávislého audítora k KÚZ obce Závod k 31.12.2018
7. Správa nezávislého audítora k súladu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce s výročnou správou za rok 2018
8. Zmena rozpočtu obce 2019
9. Rozpočet obce Závod na rok 2020-2022, použitie rezervného fondu
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
11. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.6.2019
12. VZN obce Závod o organizácii miestneho referenda
13. VZN obce Závod o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Závod
14. VZN obce Závod (dodatok č.1), ktorým sa mení s dopĺňa VZN obce Závod o dani z nehnuteľnosti zo dňa 13.12.2016
15. VZN obce Závod o miestnej dani za psa ( dodatok č.1) , ktorým sa mení a dopĺňa
16. VZN obce Závod o miestnej dani za psa zo dňa 07.12.2012.
17. Uznesenia
18. Rôzne
19  Záver