Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 15.08.2019 (18:00)

Zasadnutie OZ – 15.08.2019 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
15.08.2019 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. VZN (Dodatok č. 1) ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične
8. VZN(Dodatok č. 6)ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o. zo dňa 18. júna 2014
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver


⇒NÁVRHY VZN a DODATKOV (podklady)⇐