Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 18.06.2019 (18:00)

Zasadnutie OZ – 18.06.2019 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční v utorok
18.06.2019 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Doplnenie stavebnej komisie pre OZ z radov občanov
8. Záverečný účet obce za rok 2018
9. Zmeny a úpravy rozpočtu obce, použitie Rezervného fondu
10. Financovanie rozšírenia akumulácie vodojemu (areál vodárne Závod)
11. Úprava pracovného úväzku hlavého kontrolóra obce
12. VZN o poskytovaní služieb pravidelnej miestnej autobusovej dopravy, cestnej motorovej dopravy – osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej, dopravy traktorom a služieb traktora JCB 
13. VZN o poplatkoch za malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Závod
14. VZN –  dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod
15. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce
16. Pripomienky a otázky obyvateľov obce
17. Rôzne
18. Uznesenia
19. Záver


NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 12.09.2024 Full article
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 18.04.2024