Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 07.03.2019 (18:00)

Zasadnutie OZ – 07.03.2019 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
07.03.2019 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení

 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Správa veliteľa hasičov
 8. Doplnenie členov komisií pri OZ z radov občanov
 9. VZN o poskytovaní služieb pravidelnej miestnej autobusovej dopravy,
     cestnej motorovej dopravy – osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej,
     dopravy traktorom a služieb traktora JCB 

10. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Závod
11. VZN – dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015
      pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
      bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod

12. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
13. Rôzne
14. Uznesenia 
15. Záver