Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 10.12.2018 (18:00)

Zasadnutie OZ – 10.12.2018 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční v pondelok
10.12.2018 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení  
    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
    zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
    a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie,
    ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií   

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
    zvolávať a viesť zasadnutia OZ, poverenie poslanca
    zastupovaním starostu na funkčné obdobie 2018 –2022

10. Určenie sobášiacich poslancov, sobášnych dní
      a iného vhodného miesta na sobášenie

11. Určenie platu starostu obce, vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
12. Monitoring rozpočtu k 30. 6. 2018
13. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31. 12. 2017
14. Výročná správa obce Závod za rok 2017
15. Správa nezávislého audítora ku KÚZ obce Závod k 31. 12. 2017
16. Správa nezávislého audítora k súladu individuálnej
      a konsolidovanej účtovnej závierky obce s výročnou správou za rok 2017

17. Zmena rozpočtu 2018
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
19. Rozpočet obce Závod na rok 2019 – 2021, použitie rezervného fondu
20. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy
      a školských zariadení na území obce Závode na rok 2019 – schválenie

21. VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby
      poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o.
      (Dodatok č. 5) – schválenie

22. Rôzne
23. Uznesenia 
24. Záver