Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 12.04.2018 (18:00)

Zasadnutie OZ – 12.04.2018 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
12.04.2018 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. VZN obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a  určenie podmienok úhrady v ŠJ a prenájom telocvične
 8. VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb Michala n.o. Závod
 9. VZN obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod
 10. Koncoročná závierka obce Závod k 31.12.2017 a záverečný účet obce Závod za rok 2017    
 11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 12. Rôzne 
 13. Uznesenia
 14. Záver