Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 16 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 13.09.2017 (18:00)

Zasadnutie OZ – 13.09.2017 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční v stredu
13.09.2017 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce Závod, určenie pracovného času a mesačného platu 
 8. VZN obce Závod o určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
 9. VZN obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod 
 10. Dodatok č. 1 k VZN obce Závod pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 
 11. Voľba prísediaceho Okresného súdu Malacky
 12. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 13. Rôzne
 14. Uznesenia
 15. Záver