Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 13.12.2016 (18:00)

Zasadnutie OZ – 13.12.2016 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v utorok
13.12.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ Závod
 8. VZN o rozsahu, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n.o.
 9. VZN o miestnej dani za ubytovanie
 10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. VZN o dani z nehnuteľnosti
 12. VZN o určení výšky dotácie a na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2017
 13. Monitoring k 30.06.2016
 14. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2015
 15. Výročná správa obce za rok 2015, správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015, správa nezávislého audítora k súladu IÚZ a KÚZ s výročnou správou za rok 2015
 16. Rozpočet obce Závod na rok 2017 – 2019, použitie rezervného fondu
 17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 18. Zmena rozpočtu rok 2016
 19. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
 20. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 21. Rôzne
 22. Uznesenia
 23. Záver