Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 08.12.2015 (18:00)

Zasadnutie OZ – 08.12.2015 (18:00) 

Pozvánka
Pozývame spoluobčanov na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční
dňa 8. decembra 2015  o 18.00 hod.
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Schválenie VZN a dodatkov k VZN
  7.1 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7.2 VZN ( Dodatok č. 1 ) , ktorým sa mení a dopĺňa VZ nariadenia obce Závod o dani z nehnuteľnosti
  7.3 VZN o obecnom vodovode a kanalizácii v obci Závod
  7.4 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR v roku 2016
  7.5 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod zo dňa 15.12.2009
 8. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2014
 9. Rozpočet obce Závod na roky 2016 – 2018
 10. Monitoring k 30.6.2014
 11. Odpísanie daňovej pohľadávky a zmarenej investície
 12. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
 13. Odpredaj pozemkov – prípady hodné osobitného zreteľa
 14. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 15. Rôzne
 16. Uznesenia
 17. Záver