Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zhodnotenie chodu filtračnej stanice v obci Závod

Zhodnotenie chodu filtračnej stanice v obci Závod 

FiltreZhodnotenie chodu filtračnej stanice v obci Závod

 


Úvod
Filtračná stanica slúži v zmysle zadania obce na zníženie obsahu Fe. Mn a amoniakálnych frakcií v pitnej vode. Pitná voda sa čerpá z miestnej studne, ktorej hĺbka je 150m, ponorné čerpadlo je osadené v hĺbke cca. 35m. V súčasnosti je osadené čerpadlo, ktoré má nasledovné výkonové parametre Q=14m3/h pri výtlačnej výške 45m.

Požadované hodnoty v pitnej vode podľa hygienickej normy sú nasledovné:
Fe 0,2 mg/liter
Mn 0,05 mg/liter
NH3 0,5 mg/liter
Obsah voľného chlóru má byt maximálne 0,3mg/liter.

Technologické riešenie
Technologicky odstraňovanie nežiaducich látok z pitnej vody (Fe. Mn a NH3) sa riešilo oxidáciou pomocou NaClO – chlórnanu sodného, ktorý sa pridáva v požadovanom množstvo do čerpanej pitnej vody. Následne sa voda filtruje na tlakových filtroch ktoré sú naplnené filtračnou hmotou Green Sand, ktorý zachytáva mangánovú zložku z vody po oxidácii. PO filtroch sa obsahom Green Sand-u sa upravené voda dostáva filtra s náplňou aktívneho uhlia, kde sa zbaví nadbytočného obsahu voľného chlóru. Po filtrácii voda odteká do existujúcich zásobných nádrží pitnej vody. K dispozícii sú 2ks zásobných nádrží každá s objemom 150m3. Takto zhromaždená pitná voda sa dopravuje pomocou existujúcej čerpacej stanice do obecnej siete a následne k jednotlivým odberateľom. Čerpacia stanica pitnej vody bola doplnená o 1ks čerpadla s výkonom 25m3/h pri tlaku 300kPa, ktoré jednak môže posilniť čerpaciu kapacitu obce v prípade potreby a zároveň bolo navrhnuté pre prevádzku počas prania filtrov v novej filtračnej stanici. Dávkovanie chlóru – existujúce – počas úprav bolo posunuté a v súčasnosti umožňuje dochlórovanie pitnej vody po filtrácii – ak je to potrebné. Mechanické zapojenie dávkovacieho čerpadla zostalo zachovalé tzn. ak beží ponorné čerpadlo tak je zopnuté aj dávkovanie dodatočného chlórovania pitnej vody – ak nie je nutné môže sa odstaviť tak že sa dávkovacie čerpadlo vypne.

Technické riešenie
Počas čerpania vody zo studne do prúdiacej vody sa novým dávkovacím čerpadlom dávkuje 12%-ný roztok NaClO – chlórnanu. Množstvo je na základe doporučenie dodávateľa Green Sandu zrátané na 0,8l/hod tzn. 72mg/liter. Prietok čerpanej vody je meraný novým prietokomerom, ktorý má pulzný výstup a tento pulzný signál riadi chod dávkovacieho čerpadla chlórnanu. Hodnota 1pulzu sa rovná prietoku 100litrov vody. Dávkovacie čerpadlo je zapojené na kontakt – tzn. prichádzajúci signál zopne chod čerpadla a čerpadlo vykoná nastavené množstvo zdvihov. Počet zdvihov je nastavené cez multiplikáciu tak aby čerpadlo na jeden vstupní impulz vykonalo 20zdvihov. Dĺžka zdvihu je nastavené na 100%. Toto nastavenie čerpadla dáva požadovaný hydraulický výkon t.j. 0,8l/hod resp. 72mg/liter. Pri zmene prietoku automaticky sa mení aj dávkované množstvo chlórnanu. Dávkovaný chlórnan zoxiduje rozpustené železo vo vode ako aj čpavkové zložky a umožňuje ich odfiltrovanie, zároveň naočkuje mangánové zložky a umožňuje ich zachytenie sa na granuliach filtračného Green Sand-u. Tým, že sa voda takto čistí na filtroch tak filtračné lôžko sa postupne zanáša a narastá tlaková strata cez filtračné lôžko. Tlaková strata sa dá odčítať z hodnoty na vstupnom a výstupnom manometri – rozdiel tlakov. Maximálna dovolaná tlaková strata je cez filtračné lôžko 70kPa, 0,7bar. Prevádzka filtrov je kontrolovaná automatickými hlavami typ –Clack 2, ktoré majú vlastnú elektroniku a zabudovaný vlastný prietokomer a kontrolujú prevádzku filtračnej stanice objemovo. Filtre s filtračnou náplňou Green Sand-u sú zapojené paralelne – menšie zaťaženie lepší filtračný účinok – z toho filter 001 je nadradený a kontroluje aj chod filtra č. 002. Tretí filter v poradí s náplňou aktívneho uhlia pracuje samostatne. Výstup z filtrov s obsahom Green Sand-u počas prania je oddelený od zásobných nádrží tzn. že voda počas pracieho cyklu nie je dopravovaná do zásobných nádrž. Ak na niektorom filtri sa prekročí nastavení objem upravenej vody tak automatika v Clakc ventile ho prepne do prania. Filtre s obsahom Green Sandu ak jeden z filtrov sa dostane do pracieho cyklu tak po skončení pracieho cyklu na prvom filtri automaticky aj druhý filter sa operie. Počas prania pracia voda sa odoberá z nádrží pitnej vody resp. z výtlaku čerpacej stanice ktorá čerpá vodu do obecnej siete. Počas pracieho cyklu sa prestaví trojcestný ventil do polohy prívod pracej vody následne sa prestavuje ventil v Clack a zatvára armatúra na výstupe z filtrov. Pracia voda pre pranie začne prúdiť až po uplynutí 120sekúnd po prestavení Clack ventilu. Zároveň signál z Clack ventilu zablokuje prevádzku ponorného čerpadla v studni, takže počas prania filtrov nie je možné čerpať vodu zo studne. Prací cyklus pozostávam z dvoch krokov a to pranie filtračnej náplne a následné vypláchnutie filtračnej náplne na kanál. Odpadová voda z prania je odvedená cez prípojku do obecnej kanalizačnej siete. Po skončení pracieho cyklu sa zatvorí trojcestný ventil pre prívod pracej vody, prestaví sa ventil Clack, zatvára sa prívod pracej vody a otvára sa výstup z filtra smerom do nádrží pitnej vody. Blokácia ponorného čerpadla pre prevádzku sa uvoľní až po uplynutí 180sekúnd od doby prestavenia sa ventilu Clack.

Nastavené hodnoty filtračnej stanice
Prietok čerpanej vody zo studne cca. 3l/s – 250l/min – 14-15m3/h. Počiatočná dávka NaClO bola cca. 0,8litre/hod po zmeraní hodnôt po dohode so zástupcom užívateľa upravená na cca. 0,5litra/hod 10zdihov/1pulz z prietokomeru. Náplň Green Sand-u v každom filtri 850litrov. Náplň aktívneho uhlia vo filtri 700litrov. Kapacita filtrov Green Sandu nastavená na 400m3 upravenej vody , filtra s aktívnym uhlím na hodnotu 1000 m3 upravenej vody.
Prací cyklus pre filtre s obsahom Green Sand-u – 10minút pranie , 2 minúty zafiltrovanie, prietok pracej vody 22-25m3/h.
Prací cyklus pre filtre s obsahom aktívneho uhlia – 10minút pranie , 2 minúty zafiltrovanie, prietok pracej vody 15m3/h.
Dovolená tlaková strata na filtračných lôžkach 70kPa, 0,7bar. – kontrolovať miestne a v prípade prekročenia tejto hodnoty spustiť prací cyklus.

Namerané hodnoty po prevádzke:
Filtračná stanica spustená do prevádzky po čistení studne dňa 5.3.2015
Vstupná hodnota Fe 0,5mg/l – výstupná hodnota 0,00mg/liter za oboma filtrami.
Vstupná hodnota Mn 0,16mg/liter výstup – filter 001  0,006mg/liter, filter 002 – 0,01mg/liter.
Výstupná hodnota chlóru – za filtrom 003  s aktívnym uhlím 0,082mg/liter.
Po kontrole parametrov filtračná stanica bola kompletne opratá.

Namerané prúdové hodnoty ponorného čerpadla v studni:
Voľný výtlak čerpadla cez filtračnú stanicu do nádrží pitnej vody L1= 6,8, L2= 6,7, L3=6,9. Uzatvorený výtlak čerpadla – uzatvorená klapka pred filtračnou stanicou – nulový prietok vody statický tlak 450kPa prúdový odber L1= 5,6, L2= 5,7, L3=5,8. Hodnoty boli merané štandardným meraním cez kliešte.

Čistenie studne:
Dňa 4.3.2015 bolo vykonaná kompletné prehliadka studne pomocou ponornej kamery po celej hĺbke. Následne studne bola prečistená, odčerpaný kal po čistení a vykonali sa čerpacie skúšky. Opakovaná kamerová prehliadka studne po celej hĺbke. Kamerové prehliadky sú so záznamom. Výsledky a doporučenie budú doručené po ich spracovaní.

Doporučenie pre ďalšiu prevádzku filtračnej stanice:
Sledovať hodnotu tlakovej straty – ak pred pracím cyklom nedosiahne tlaková strata hodnotu aspoň 50kPa 0,5bar tak je možné predĺžiť pracovný cyklus filtrov, tým znížiť množstvo odpadovej vody z pracích cyklov. Opakovane premerať hodnoty Fe a Mn v upravenej vody a prispôsobiť potrebnú dávku chlórnanu pre oxidáciu.

Záver:
Vyššie uvedené účinnosti a kontroly boli prevedené v dňoch 4-6.3.2015 za prítomnosti zástupcu užívateľa.

V Bratislave 6.3.2015
Ing. Ladislav Lenčéš
Prominent Slovensko s.r.o.