Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » VZN o dani z nehnuteľnosti

VZN o dani z nehnuteľnosti 

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Z á v o d
o dani z nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Z Á V O D E v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
§ 1
Základné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Z Á V O D od 01.01.2015.

(2) Daň z nehnuteľností (ďalej len “daň”) na území obce Závod zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len “daň z bytov”).

(3) Správcom dane je obec Závod.

(4) Zdaňovanie pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ustanovuje osobitný predpis, 2) ktorý upravuje daňovníka dane, predmet dane, základ dane, základné ročné sadzby dane, ktoré môže obec Závod týmto nariadením znížiť alebo zvýšiť, oslobodiť od platenia dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise.3)

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 4)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa osobitných predpisov.5)

(3) Správca dane ustanovuje pre prípad, že daňovník nepreukáže hodnotu pôdy znaleckým posudkom, hodnotu pôdy v obci Závod za:
a/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0465 eur/m2 .

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky 6) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise.7)
(5) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len predajný stánok) je hodnota pozemku, ktorá je určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. (7)

§ 3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje na území obce Závod ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu

a) orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,30 %
b) záhrady vo výške 0,45 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,45%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,35 %
e) stavebné pozemky 0,25%
f) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok 0,25%

(2) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 2 a ročnej sadzby dane z pozemkov 8).

Daň zo stavieb
§ 4
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2 , pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
§ 5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Závod je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určená vo výške:
a) 0,09 € za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 1,00 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,5 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,33 € za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
e) 1,3 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,3 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,09 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,02 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(3) Daň zo stavieb sa vypočíta podľa osobitného predpisu (9) s použitím ustanovení § 4 a § 5. .
Daň z bytov
§ 6
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 7
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území obce Závod je určená :
a) 0,09 eur za každý i začatý m2 podlahovej plochy bytu
b) 0,09 eur za každý i začatý m2 nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby alebo ich časti slúžiace na úradovanie a bývanie osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou Rímsko-katolíckej cirkvi, stavby slúžiace Rímsko-katolíckej cirkvi na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb (pastoračné centrum) ,
b) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so zhora uvedenými cirkevnými stavbami alebo ich časťami.
(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb takto :
a) 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie vo vlastníctve alebo v užívaní FO s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S) s trvalým pobytom v obci Závod, ktoré výhradne slúžia ich potrebám.,
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve osamelo žijúcich FO, i vo vlastníctve manželského páru s trvalým pobytom v obci Závod, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia dovŕšia 75 rokov (pri manželskom páre obidvaja 75 rokov) a starších, s ktorými nikto nebýva v spoločnej domácnosti a ktoré výhradne slúžia ich potrebám.
(3) Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(4) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia podľa § 99a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 9
Vyrubovanie dane
(1) Správca dane vyrubuje daň každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.

§ 10
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné od 01.01.2013 zo dňa 07. decembra 2012, Uznesenie č. 97/2012.
§ 11
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Závode sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15.12.2014 Uznesením č. 68/2014 .

§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Ing. Peter V r a b l e c v. r.
starosta obce
Vyvesené dňa: 16.12.2014
Zvesené dňa: ………………..
________________________________________