Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 15.12.2014 (18:00)

Zasadnutie OZ – 15.12.2014 (18:00) 

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 (pondelok) o 18.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu Závod.

Program zasadnutia:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, poverenie poslanca zastupovaním starostu na funkčné obdobie 2014 – 2018
10. Určenie sobášiacich poslancov, sobášnych dní a iného vhodného miesta na sobášenie
11. Určenie platu starostu obce
12. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31. 12. 2013
13. Výročná správa obce Závod za rok 2013
14. Správa nezávislého audítora ku KÚZ obce Závod k 31. 12. 2013
15. Správa nezávislého audítora k súladu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2013 s výročnou správou
16. Zmena rozpočtu
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o dani z nehnuteľností – schválenie
18. Všeobecne záväzné nariadenie (dodatok č. 2), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
19. Štatút o zložení a úlohách komisií obecného zastupiteľstva v obci Závod – schválenie
20. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Uznesenia
24. Záver