Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Spôsob podávania prihlášky :

Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku na stránke Elektronická prihláška | ZŠ s MŠ Závod (edupage.org)), vytlačí a s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast , odovzdá zástupkyni pre MŠ v stanovenom termíne zápisu detí do materskej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

Prosíme o dôsledné vyplnenie prihlášky, keďže informácie z nej sa nám zobrazia v databáze materskej školy aj v centrálnom informačnom systéme ministerstva školstva. Ďalej upozorňujeme na niektoré chyby, ktoré sa stali v minulom roku a dieťa nebolo stotožnené s centrálnym registrom obyvateľov SR. Najväčšie chyby boli v diakritike a nesprávnych alebo neúplných adresách.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca predkladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na konci prihlášky sa nachádza text z obrázku, ktorý si opíšte. Budete ho potrebovať pri tlači prihlášky, prípadne jej opätovnom prezretí.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa v školskom roku 2024/2025 sa bude konať nasledovne:

Zápis detí bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 01.05.2024 do 29.05.2024 na EduPage stránke materskej školy.

Milí rodičia, pokiaľ by ste z akýchkoľvek dôvodov nemohli vyplniť prihlášku online, príďte do materskej školy, kde Vám naši zamestnanci radi pomôžu s online vyplnením prihlášky.

Pre akékoľvek bližšie informácie ma môžete kontaktovať cez emailovú adresu: alexandra.seserova@zszavod.sk

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí do materskej školy osobne spolu aj s dieťaťom 30.05.2024 od 08:00 – 11:30 hod. alebo 31.05.2024 od 12:00 – 16:00 hod.

Podľa §144a zákona č. 245/2008 Z. z. na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje o správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená;
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať žiadosť alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Spôsob preukázania uvedených skutočností je možné preukázať písomným vyhlásením. cestne_vyhlasenie_rodicov_ms.pdf (edupage.org)
 • zároveň sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi. Uvedené je potrebné potvrdiť vyhlásením, ktoré vypíšete a podpíšete obaja zákonní zástupcovia. podpisy_rodicov_ms.pdf (edupage.org) Vypísané tlačivo odovzdáte spolu s prihláškou pri zápise.

 

Elektronické vypisovanie žiadosti bude spustené  od 1. mája 2024.      

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. V prípade voľnej kapacity môže byť prijaté aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo tri roky.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 • osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
 • elektronicky cez EduPage

 

Kritéria prijímania detí v zmysle školského zákona:

Prednostne sa prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,  
 • ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

 

Pozn.: Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od  1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne zápisu.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov k 31.8.2024. Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti na povinné predprimárne vzdelávanie sa trestá ako priestupok podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ a  po prijatí všetkých detí v zmysle zákona, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu  do naplnenia kapacity MŠ v Závode prednostne prijímané :

  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku, 
  • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08.2024 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 01.09.2024. 

 

Požiadavkou  zo strany MŠ je  , aby dieťa, ktoré bude   prijímané do MŠ   malo  osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky , bolo  primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne /prípadne s pomocou/ sa naje lyžicou, napije  sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka Základnej školy s materskou školou Závod  do 30. júna 2024.