Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 18.04.2024 (16:00)

Zasadnutie OZ – 18.04.2024 (16:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.04.2024 o 16:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.


01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Informácia starostu o dianí v obci
05. Kontrola uznesení
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisii
07. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2023
08. Záverečný účet obce za rok 2023
09. Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2023 a správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023
10. Správa ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2023
11. Zmena rozpočtu obce
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver