Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 29.02.2024 (18:00)

Zasadnutie OZ – 29.02.2024 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29.02.2024 o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04. Informácia starostu o dianí v obci
05. Informácie predsedov komisií o činnosti komisii
06. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
07.
Rozpočet obce Závod na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025-2026
08. Dodatok č.9, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške
úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o.
0
9. Rôzne
10. Podnety a dotazy obyvateľov obce
11. Uznesenia
12. Záver