Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 22.06.2023 (18:00) 

Zasadnutie OZ – 22.06.2023 (18:00)  

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.06.2023 o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
03. V
oľba návrhovej komisie
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Kontrola uznesení
06. Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
07. Dodatok č. 2 k VZN o dani z nehnuteľnosti

0
8. Dodatok č. 4 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
0
9. VZN o poskytovaní dopravy traktorom a služieb traktorom, malotraktorom
10. VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Závod
11. VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod
12. Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2022
13. Záverečný účet obce za rok 2022
14. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
15. Zmena rozpočtu
16. Rôzne
17. Uznesenia
18. Záver

 


Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024 Full article
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 18.04.2024