Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Materská škola informuje rodičov, o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Materská škola informuje rodičov, o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 

Prijímanie žiadostí do MŠ na školský rok 2023/2024.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade so zákonom č.209/2019 Z.z., s ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou MŠVVaŠ SR č.541/2021 Z.z. o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať deti:

 – prednostne tie, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
– dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
– deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného zariadenia a prevencie, (ak ale bude prijatá novela školského zákona, žiadne dieťa pred dovŕšením 5 rokov veku nebude od školského roku 2023/2024 plniť PPV)
– dieťa od troch rokov veku (dosiahlo tri roky do 31.8. príslušného roka),
– výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (musí byť odplienkované a mať osvojené základné sebaobslužné návyky). Tieto možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, deti ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, ako aj deti vo veku od 3 rokov.

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa v školskom roku 2023/2024 sa bude konať nasledovne:

Zápis detí bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 24.04.2023 do 26.05.2023 na EduPage stránke materskej školy.

Milí rodičia, pokiaľ by ste z akýchkoľvek dôvodov nemohli vyplniť prihlášku online, príďte do materskej školy, kde Vám naši zamestnanci radi pomôžu s online vyplnením prihlášky.

Pre akékoľvek bližšie informácie ma môžete kontaktovať cez emailovú adresu: alexandra.seserova@zszavod.sk

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí do materskej školy osobne 29.05.2023 od 08:00 do 11:30 alebo 30.05.2023 od 12:00 do 16:00 .

Podmienky prijatia:

– písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), kompletne vyplnená,

– zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ku ktorej je predložené aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

– jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, -ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo – ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
– jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo – vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením),
– zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podľa odseku 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa odseku 3 sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy.

 

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka Základnej školy s materskou školou do 30.6.2023.