Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 15.12.2022 (18:00)

Zasadnutie OZ – 15.12.2022 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 15.12.2022 o 18:00

v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
06.
Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
07.
Dodatok č. 4 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične.
08.
Dodatok č.1k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod
09.
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.
Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2021
11. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2021
12.
Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov k 31.12.2021
13.
Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.6.2022
14.
Zmena rozpočtu obce Závod 2022
15.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
16
. Rozpočet obce Závod na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025, použitie rezervného fondu
17.
Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
19.
Rôzne
20.
Uznesenia
21.
Záver

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024 Full article
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 18.04.2024