Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » INFO | Výpočet poplatku za komunálny odpad

INFO | Výpočet poplatku za komunálny odpad 

Obec Závod v súvislosti s množstvom dotazov a pripomienok obyvateľov obce k vyrúbeným poplatkom za komunálny odpad informuje občanov o výpočte poplatku.

Poplatok je stanovený podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod na rok 2022.
⇒  VZN č.75 o miestnom poplatku za komunálne odpady ⇐

V doručenom rozhodnutí je uvedené, akým spôsobom sa poplatok vypočítal. Od základnej sadzby na domácnosť stanovenej podľa Všeobecne záväzného nariadenia je odpočítaná zľava podľa množstva vyvezeného odpadu alebo využitých vývozov v období od 1.júla do 31.decembra 2021. Výsledkom tohto výpočtu je suma poplatku za komunálne odpady na rok 2022.

Výška poplatku je určená podľa počtu členov s nahláseným pobytom v danej domácnosti.

– Základná sadzba poplatku na domácnosť bola vo Všeobecne záväznom nariadení určená z celkových finančných nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo v predchádzajúcom roku. Sú v ňom okrem vývozu smetných nádob z domácností zahrnuté aj finančné náklady na zberný dvor, likvidáciu čiernych skládok, náklady na vývoz kontajnerov zo zberného dvora, vývoz odpadu z cintorína, verejných priestranstiev.
Náklady na vývoz komunálneho odpadu z domácností predstavujú len polovicu celkových nákladov na odpadové hospodárstvo v obci.

– Základná sadzba poplatku zahŕňa stanovenú frekvenciu vývozov podľa počtu členov  v domácnosti.

– Výška úľavy bola vypočítaná podľa elektronickej evidencie vývozu smetných nádob v 2. polroku minulého roka.
Jedná sa o dva druhy zliav za polročné obdobie, z ktorých pri súbehu sa uplatnila vždy tá výhodnejšia.

Domácnostiam, ktoré nevyužili všetky termíny vývozu smetných nádob v minulom polroku bola uplatnená zľava vo výške 90 centov za každý nevyužitý vývoz.

Domácnostiam, ktoré sa snažili separovať a vyviezli menšie množstvo odpadu ako je stanovený priemer na osobu, bola uplatnená zľava vo výške 4 centy za každý ušetrený kilogram.

Zľavy boli uplatnené u domácností, ktoré nemajú nedoplatky na poplatkoch za komunálny odpad.

Informácia o výpočte poplatku a schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o miestnom poplatku za komunálne odpady je zverejnené na webovom sídle obce Závod.

⇒   VZN č.75 o miestnom poplatku za komunálne odpady  ⇐