Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 10.03.2022 (18:00)

Zasadnutie OZ – 10.03.2022 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 10.03.2022 o 18:00
v obradnej miestnosti KD Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia starostu obce o dianí v obci
5. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrol a kontr. činnosti za rok 2021
7. Zmena rozpočtu
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver