Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » INFO | Ako a kedy podať daňové priznanie z nehnuteľnosti alebo priznanie k dani za psa?

INFO | Ako a kedy podať daňové priznanie z nehnuteľnosti alebo priznanie k dani za psa? 

Potrebujete podať priznanie dane z nehnuteľnosti, pozemku či bytu? Potrebujete podať priznanie k dni za psa? Všetky tieto náležitosti vybavíte na Obecnom úrade v Závode počas stránkových hodín.
V článku sú k dispozícii aj formuláre na stiahnutie.

Na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti, pozemku či bytu máte čas do 31. januára 2024.

Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje rozhodnutím.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo zdedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– Bankovým prevodom na účet správcu dane /číslo účtu: 
Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN  SK97 5600 0000 0032 0325 0003

– poštovou poukážkou

PRÍLOHY NA STIAHNUTIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI:
⇒ Daňove priznanie – nehnuteľnosť
⇒ Potvrdenie o podaní priznania
⇒ Poučenie na vyplnenie priznania
⇒ Splnomocnenie k dani z nehnuteľnosti

Daň za psa

Predmet dane
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Predmetom dane za psa nie je:
– pes chovaný na vedecké účely a na výskumné účely

– pes umiestnený v útulku zvierat
– pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzba dane
4,00 €  za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 Spôsob úhrady
– Bankovým prevodom na účet správcu dane /číslo účtu:
Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN SK97 5600 0000 0032 0325 0003

– poštovou poukážkou

PRÍLOHY NA STIAHNUTIE K DANI ZA PSA:
⇒ Priznanie k dani za psa
⇒ Poučenie na vyplnenie priznania
⇒ Potvrdenie o podaní priznania


Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vybavuje:
Bc. Kvetoslava Studeničová - email: dane@obeczavod.sk
Tel.: +421 34 77 99 254 Kl.17 / +421 34 77 99 324 Kl.17