Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 09.12.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 09.12.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 09.12.2021 o 18:00
v obradnej miestnosti KD Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2022
8. Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
9. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2020
11. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020
12. Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov k 31.12.2020
13. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.06.2021
14. Zmena rozpočtu 2021
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
16. Rozpočet obce Závod na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, použitie rezervného fondu
17. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
19. Rôzne
20. Uznesenia
21. Záver


 ⇒ Návrhy VZN – k zasadnutiu OZ 09.12.2021 ⇐