Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » VODOVOD | Rokovania s BVS úspešne pokračujú

VODOVOD | Rokovania s BVS úspešne pokračujú 

Poslanec BSK JUDr. Ing. Juraj Říha 
nás úspešne zastupuje v rokovaniach so zástupcami 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

„Dňa 15.6.2021 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie s investičným riaditeľom BVS Ing. Mariánom Havlom a poslancom BSK za náš obvod JUDr. Ing. Jurajom Říhom. Výsledkom rokovania bolo zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25. 8. 2021, kde pokračovali  rokovania o ďalšom postupe pri riešení zabezpečenia obce pitnou vodou za prítomnosti uvedených pánov. Výsledkom bolo prijatie uznesenia Obecného zastupiteľstva Závod, v ktorom poslanci OZ schválili súčinnosť s BVS a odsúhlasilo začiatok  procesu prípravy prevádzky obecného vodovodu BVS.“  Informuje starosta obce Závod Ing. Peter Vrablec

Čo všetko zvažovala obec pred tým, než sa rozhodla zveriť správu vodovodu a zásobovanie obce pitnou vodou 
do rúk renomovanej firme – BVS ?

Pred jedenástimi rokmi – teda v roku 2010 bola spotreba vody v obci Závod zhruba  40 000 m3 za rok. Voda nebola filtrovaná, iba ľudovo povedané chlórovaná, takže vysoko prekračovala povolené hodnoty u mangánu, železa a amónnych iónov.

Za túto jednu dekádu sme dokázali zabezpečiť, aby sa voda moderným spôsobom filtrovala a čistila,  a vybudovaním novej studne sme zvýšili objem z 3,5 l.s-1 na 5,5 l.s-1. Percentuálne to je to navýšenie kapacity vodného zdroja o 57%.

Zásobník vody bol 300m3. Tento sme rozšírili o 200 m3. Percentuálne to je navýšenie o 66%.

Počet prípojok  v roku 2010 bol 735, dnes máme evidovaných 956 prípojok. Nárast za 11 rokov o 30 %.

Spotreba vody za túto dekádu vzrástla na  cca 75 000 m3 za rok, čo je nárast o 88% a tento trend pokračuje.

Výsledok je aj napriek všetkému tomuto úsiliu taký, že spotreba vody je v letných mesiacoch taká vysoká, že obec nedokáže zabezpečiť dostatočné množstvo vody a zásobovanie často kolabuje.

Voda je strategická surovina. Jej zabezpečenie nie je samozrejmosť ani vtedy, ak to prikazuje obciam zákon. Obce sú nútené budovať vlastné vodovody a kanalizácie aj napriek skutočnostiam, že počty napojených obyvateľov nikdy nebudú také vysoké, aby systém mohol byť v hospodárení vyrovnaný. Obce produkujú straty, zadlžujú sa a aj tak nedokážu poskytnúť služby bez nedostatkov. S týmto problémom sa borí aj Závod.

Riešením sú jednoznačne silné vodárenské spoločnosti.

V Bratislavskom kraji je hlavnou a najväčšou spoločnosťou zabezpečujúcou zásobovanie pitnou vodou obyvateľstvo BVS a.s.

V roku 2002 sa uskutočnila transformácia štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š. p., na akciovú spoločnosť a 7. 1. 2003 z nej  vznikla Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Do základného imania BVS, a.s., bol vložený celý majetok zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Akcionármi BVS, a.s., sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava.

Aj obec Závod je akcionárom BVS, no už desiatky rokov beznádejne bojuje za to, aby tieto služby pre občanov obce Závod poskytovala spoločnosť silná, ktorá je odborne plne spôsobilá, je na to predurčená a je schopná okamžite riešiť aj krízové situácie.


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dodáva pitnú vodu približne 740-tisíc stálym zákazníkom v 118 obciach naprieč regiónom západného Slovenska. Vodu čerpá predovšetkým z mimoriadne kvalitných podzemných zdrojov. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti Dunaja a unikátnemu štrkovo-pieskovému podložiu sú tieto vodárenské zdroje nielen kvalitné, ale aj výdatné. Zo 60 vodárenských zdrojov, ktoré BVS dnes prevádzkuje, by technicky bolo možné vykryť spotrebu pre viac ako polovicu Slovenska.
Voda je spotrebiteľom dodávaná pomocou siete viac ako 3 200 kilometrov vodovodných potrubí, ktoré dopravujú vodu do 130 vodojemov. Ich celkový obsah je približne rovnaký ako 264 miliónov 1,5 litrových fliaš – toto sú informácie priamo z web stránky spoločnosti.


K samotným rokovaniam sa na sociálnej sieti nedávno vyjadril poslanec za náš obvod JUDr. Ing. Juraj Říha:
OBCI ZÁVOD SME SĽÚBILI POMOC PRI RIEŠENÍ VODOVODU

a svoj sľub s kolegyňou krajskou poslankyňou Luciou Vidanovou v našej spádovej oblasti aj naplníme.

Spotreba vody v obci narástla zo 40 tisíc m3 na 75 tisíc m3, čo už nestíha pokrývať obecná studňa. Rozumiem preto, že zabezpečenie vody v Závode je najväčšou obecnou témou posledných rokov. S predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sme prišli s konkrétnym návrhom výstavby nového prívodného potrubia vody do obce zo severu za zhruba 3 milióny eur.

Bez súčinnosti obce to nepôjde, preto si veľmi vážim vecnej diskusie a napokon podpory starostu obce a obecného zastupiteľstva, ktoré jednomyseľne odsúhlasilo, aby sa spustil proces prípravy zmeny prevádzky vodovodnej siete z obce na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, čo bol nevyhnutný krok k začatiu prípravy výstavby vodovodnej rúry.

Nečarujeme, ale prvý krok máme za sebou a ďalší hmatateľný odpočet dáme v podobe projektovej dokumentácie pre povoľovací proces.“

Obec tomto cestou vyslovuje veľkú vďaku všetkým zainteresovaným poslancom BSK, ktorí svojim úsilím a snahou pomohli obci so začiatkom procesu výstavby nového prívodu vody Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

Všetci spolu veríme, že po vybavení všetkých povolení dospejeme k samotnému napojeniu na BVS a obec bude plynule zásobovaná pitnou vodou, čo vždy bolo, je a bude prioritou obce.