Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORŇUJEME OBČANOV NA KOSENIE POZEMKOV

UPOZORŇUJEME OBČANOV NA KOSENIE POZEMKOV 

Upozorňujeme vlastníkov alebo nájomcov a správcov pozemkov na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosťou vlastníka poľnohospodárskej pôdy alebo nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Zároveň v zmysle §7 ods. 3. zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny : „ Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy. Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.
Za priestupok podľa § 25 ods. písm. b) zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy možno uložiť pokutu do 330 eur. Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosti zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Dovoľujeme si preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie pozemkov. Okrem zákonných povinností treba myslieť aj na to, že v miestach vysokej nepokosenej trávy sa vytvárajú vhodné podmienky pre hady, kliešte a hlodavce a zároveň pri vysokej suchej tráve vzniká zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí v obci, udržiavajú svoje okolie, pravidelne kosia svoje pozemky a dbajú na čistotu a poriadok.