Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE | Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okr. MA

UPOZORNENIE | Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okr. MA 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Malacky
od 17. júna 2021, od 15:00 hod. do odvolania

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :
* fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
* vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
* zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
* spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona o ochrane pred požiarmi a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä :
* zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
* zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,
* udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
* prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu, okrem stojacich živých stromov, z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou,
3. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie,

* vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.


pplk. JUDr. Rastislav Kalman
riaditeľ