Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 10.06.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 10.06.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 10.06.2021 o 18:00
v kinosále KD Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia starostu o dianí v obci
6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
7. Zmeny a úprava rozpočtu obce
8. Použitie rezervného fondu
9. Záverečný účet obce k 31.12.2020
10. Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2020 a správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu Záverečného účtu obce k 31.12.2020
12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
13. VZN dodatok č. 5 k VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod
14. Správa ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2020
15. Rôzne
16. Uznesenia
17. Záver

NÁVRHY - VZN / DODATKOV VZN k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 10.06.2021