Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 11.3.2021 (18:00)

Zasadnutie OZ – 11.3.2021 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 11.3.2021 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia starostu obce o dianí v obci
5. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
6. Dodatok č.1 k VZN č. 68/2020 o dani z nehnuteľností
7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver