Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 15.12.2020 (18:00)

Zasadnutie OZ – 15.12.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
v utorok 15.12.2020 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. VZN č.68/2020 o dani z nehnuteľností
 5. VZN č.69/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
 6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
 8. Rozpočet obce Závod na rok 2021-2023, použitie rezervného fondu
 9. Rôzne
 10. Uznesenia
 11. Záver
⇒ Pozvánka na OZ 15.12.2020 ⇐