Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 30.07.2020 (18:00)

Zasadnutie OZ – 30.07.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční
dňa 30. júla 2020 (štvrtok) o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:
01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Materská škola
06. VZN(dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod
      o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného
      príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
      a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
      úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
      a prenájom telocvične

07. VZN (dodatok č. 4),ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod
      č. 1/2015 zo dňa
22.9. 2015 pre stanovenie sadzieb nájomného
      za prenájom pozemkov, 
bytových a nebytových priestorov
      vo vlastníctve obce Závod

08. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
09. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver