Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 22.06.2020 (18:00)

Zasadnutie OZ – 22.06.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
dňa 22. júna 2020 (pondelok) o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

 

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
07. Zmeny a úprava rozpočtu obce
08. Použitie rezervného fondu
09. Záverečný účet obce k 31.12.2019

10. Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2019 a správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019
11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver