Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž 

  ⇒ OVS - Dokument ⇐ 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obec Závod

Sokolská 243, 908 72  Závod

IČO: 00 310 158

Zast.: Ing. Peter Vrablec, starosta obce

Kontakt: 034 77 99 254, e-mail: starosta@obeczavod.sk

IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003

 1. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

2.1     Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj pozemku parc. č. 210/2 o výmere 1128 m2 v okrese Malacky, obec Závod, katastrálne územie Závod, evidovanom v KN register C na liste vlastníctva č. 1465, druh pozemku: záhrada, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce (ďalej ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).

2.2     Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 30,00 EUR za m2.

2.3      Predmet obchodnej verejnej súťaže je určený podľa Územného plánu obce Závod ako plocha bývania v rodinných domoch.

 1. Lehota na predloženie návrhu:

3.1     Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Závod, na webovom sídle obce Závod a v regionálnej tlači, t. j. dňa  18. 5. 2020

3.2     Uzávierka na predkladanie ponúk je dňa  5. 6. 2020 o 12:00 hod.

 1.   Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať:

 1. a)    identifikačné údaje účastníka súťaže:

– fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, podpis,

–  právnická osoba – názov, sídlo, štatutárny zástupca,  IČO, podpis.

 1. b)    predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže,
 2. c)    návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom ponúkaná kúpna cena nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 30,00 EUR za m2,
 3. d)    záväzok účastníka súťaže uhradiť kúpnu cenu tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa, najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 7 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 4. e)    vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v písm. d) tohto bodu (t. j. do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že vyhlasovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť,
 5. f)     záväzok účastníka súťaže uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 6. g)    súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami.

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

5.1     Účastník súťaže môže byť fyzická osoba nad 18 rokov veku alebo právnická osoba a môže predložiť iba jeden súťažný návrh na odkúpenie ponúkanej nehnuteľnosti. Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť  nadobúdateľom nehnuteľnosti len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

5.2     Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu a musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

5.3     Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).

5.4     Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

5.5     Súťažný návrh musí byť doručený na Obecný úrad Závod, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v neporušenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy a kontaktného telefónneho čísla účastníka súťaže s označením: „Obchodná verejná súťaž  – NEOTVÁRAŤ“, v termíne tak, aby jeho prijatie bolo zaevidované najneskôr dňa  5. 6. 2020  o 12.00 hod..

5.6     Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia určená Obecným zastupiteľstvom v Závode.

5.7     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

5.8     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

5.9     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy a predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.

5.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.

 1. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

 1. Oboznámenie sa s predmetom ponuky:

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom súťaže, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov.

Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Peter Vrablec, starosta obce Závod, tel.: 0903 751 275, e-mail: starosta@obeczavod.sk

V Závode dňa 13. 5. 2020                                                                      Ing. Peter Vrablec, starosta obce v. r.