Webové sídlo obce Závod!|utorok, 16 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod

OZNAM | Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod 

ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v pondelok 06.04.2020 o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ.

Legislatíva k zápisu detí:

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov;
  • 19, § 20, § 23, § 24, § 25, § 60 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);
  • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

V súlade s touto legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis“). Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je  postihnuteľné podľa § 37 zákona č.596/2003 Z. z.

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Od 01.04.2020 do 30.04.2020 prebieha zápis detí do 1. ročníka ZŠ.
Týka sa to detí, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia 6. rok veku.

ZŠ pri zápise vyžaduje:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé miesto bydliska dieťaťa (rodný list), preukaz poistenca.

Ďalej: meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných  zákonných zástupcov.

Rodičom budúcich prvákov odporúčame objednať pre deti „ štartovací balíček“ učebných pomôcok pre 1. ročník (predpisové zošity k šlabikáru, pracovné zošity, zošity na matematiku, prvouku, písanie, výkresy malé, veľké, farebné,…) v hodnote cca 20 € – na báze dobrovoľnosti.  V prípade záujmu nájdete ďalšie informácie týkajúce sa zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na: www.minedu.sk

⇒ Príloha k zápis do 1. ročníka ZŠ