Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zápis detí do materskej školy | 30-31.5.2019

Zápis detí do materskej školy | 30-31.5.2019 

ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do MŠ

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. sa zápis detí do MŠ Závod uskutoční v termínoch:

Štvrtok 30.5.2019 v čase od 09:00 do 11:00.

Piatok 31.5.2019 v čase od 15:00 do 16:30.

Treba si priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ s potvrdením od lekára + čestné vyhlásenie – oboje podpísané obidvoma rodičmi, kópiu rodného listu, kópiu kartičky poistenca.

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ

Čestné prehlásenie

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona

č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 308/2009 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ SR č 306/2008 Z. z.). Pri prijímaní detí do materskej školy
sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania,
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie
  (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • ostatné deti sú prijímané podľa dátumu narodenia – od najstarších
  po najmladšie.

 

Výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky). Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy je porušením platného právneho stavu. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku
od troch rokov.

Najvyšší počet detí v triede materskej školy ustanovuje § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kapacitu materskej školy stanovuje v súlade s platným právnym stavom príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Najvyšší počet detí na triedu a stanovená kapacita materskej školy platí počas celého školského roka, teda aj počas letných mesiacov.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“). Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z.
Žiadosť môže zákonný zástupca podať osobne, písomnou poštou, e-mailom, príp. elektronicky. Materská škola požaduje vo vlastnom formulári žiadosti nasledovné údaje.

O deťoch :

 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • bydlisko,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,
 • fyzické a duševné zdravie,
 • mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

 

O zákonných zástupcoch:

 • meno a priezvisko,
 • adresa zamestnávateľa,
 • trvalé bydlisko,
 • kontakt na účely komunikácie.

 

Vzhľadom na kapacitné možnosti materskej školy, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o prijatie dieťaťa do materskej školy budú prijaté.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala písomné rozhodnutie.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 59 školského zákona a § 3 vyhlášky Ministerstva Školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/2008 Z. z.).