Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Projekt „Zelené obce Slovenska“ je zrealizovaný

Projekt „Zelené obce Slovenska“ je zrealizovaný 

Obec Závod sa zapojila do národného projektu:
Zelené obce Slovenska.

Vďaka projektu Zelené obce Slovenska  sa v našej obci zdarma vysadilo 102 drevín vrátane dodania a všetkých úkonov spojených s výsadbou  v celkovej hodnote 16 398,59 Euro.


V našej obci sa vysadili nasledovné dreviny:

Lipa veľkolistá
Dub zimný
Hrab obyčajný
Tis obyčajný
Borovica lesná
Čerešňa vtáčia


Nová zeleň pre našu obec bude mať okrem zdravotnej, ekologickej  či  okrasnej  funkcie aj významný urbanistický dopad. Vzhľad našej obce vďaka tomuto projektu nadobudne nový rozmer, ktorý naplno pocítia už naše deti. Zachovať a udržať zeleň v časoch, keď nám pred očami schnú desiatky briez či dubov vo všetkých parkoch našej obce, sa javí ako jedna z hlavných priorít v tejto oblasti.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou výsadby drevín sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.